Inglise keel A1

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel A1.1

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

90 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kes soovivad alustada inglise keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada inglise keeles lihtsamaid lauseid ja tekste.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu;

Rääkimine

 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda aitama;
 • oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata.
 • oskab moodustada lihtsaid lauseid;

Lugemine

 • mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Personal details
 • My family
 • Everyday activities
 • Jobs
 • The weather and seasons
 • Time

Grammatilised teemad:

 • forms of the verb "to be"
 • personal pronouns
 • possessive pronouns
 • Present Simple tense
 • Present Continuous tense
 • plurals
 • this/that/these/those
 • numbers
 • adverbs of frequency         

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks.

12.Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Workbook       with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Teacher's Book. 2013. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise tuleb sooritada lõputest (suuline vestlus) positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Suuline vestlus

 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele
 • õppija esitab lihtsamaid küsimusi

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi kõrgharidus.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

detskaja-shkola

Для образовательных учреждений

detskaja-shkola

Частная школа по интересам ETERNA объеденяет Детскую языковую школу и Школу развития дошкольников.

kursy-dlja-vzroslyh

Профессиональное обучение