Inglise keel B1 (120)

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel B1

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

200 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata inglise keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada inglise keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatika valdkonnas.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;·

Rääkimine

 • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel,
 • oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);

Lugemine

 • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides.

Kirjutamine

 • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
 • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • People (appearance, personality)
 • Fashion and shopping ( clothes, shops, buying things)
 • Air travel ( airport, booking a flight, travel problems)
 • Hotel ( solving possible problems in the hotel)
 • Eating out (food and drink, visiting a restaurant)
 • Time and lifestyle ( managing time, work and life balance)
 • City ( describing a town/city, sights, tourism)
 • Health ( keeping fit, diet and healthy lifestile)
 • Parents and teenagers (housework, roles at home)

Grammatilised teemad:

 • word order in sentences and questions
 • Present Simple tense
 • Present Continuous tense
 • Past Simple regular/irregular verbs
 • " be going to" construction
 • Present Perfect Simple tense
 • comparative/superlative adjectives
 • quantifiers
 • Future Simple Tense

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Editon Pre-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook       with CD-ROM. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Teacher's Book. 2012. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamiseks tuleb sooritada lõputest (suuline vestlus) positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Suuline vestlus

 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele
 • õppija räägib kaasa igapäevateemadel

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi kõrgharidus.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

detskaja-shkola

Для образовательных учреждений

detskaja-shkola

Частная школа по интересам ETERNA объеденяет Детскую языковую школу и Школу развития дошкольников.

kursy-dlja-vzroslyh

Профессиональное обучение