Inglise keel B2 (120)

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel B2

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

200 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata inglise keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija mõistab keerukate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda inglise keeles, oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 • saab aru suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutust, kuid ka oma erialase väitluse põhisisust nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;

Rääkimine

 • väljendub ladusalt, korrektselt ja mõjusalt mitmesugustel üldistel ning õpinguid, tööd ja vaba aega puudutavatel teemadel;
 • kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt üsna õiget keelt;

Lugemine

 • kasutab suurt aktiivset lugemissõnavara;
 • mõistab kujundlikke väljendeid ja idioome;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna teemade piires;
 • oskab kirjutada kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest sündmustest.

9. Õppesisu:

Ülteemad:

 • Family life( parents-children relationship, personality)
 • Food and cooking ( food and types of cooking, restaurant, preferences)
 • Money ( spending/saving, attitude to money)
 • Transport ( traffic, cities, using public transport)
 • Lifestyle ( changing lifestyle, routine, time management)
 • Success ( modern society and stereotypes)
 • Telephoning (specific telephone expressions)
 • Sports (exercising and keeping fit)
 • Friends and friendship ( relationship between people, keeping in touch)

Grammatilised teemad:

 • Action/non-action verbs
 • Future tenses
 • Present Perfect Simple tense
 • Present Perfect Continuous tense
 • use of articles
 • forms of the verb "can"
 • modal verbs
 • Past tenses
 • "used to" construction

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö :

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Intermediate Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Intermediate Teacher's Book. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Teacher's Book. 2013. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamiseks tuleb sooritada lõputest  (suuline vestlus) positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Suuline vestlus

 • õppija räägib kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
 • õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi kõrgharidus.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

detskaja-shkola

Для образовательных учреждений

detskaja-shkola

Частная школа по интересам ETERNA объеденяет Детскую языковую школу и Школу развития дошкольников.

kursy-dlja-vzroslyh

Профессиональное обучение