Inglise keel C1.1

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel C1.1

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

90 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata inglise keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija mõistab pikki ja keerukaid tekste, oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, kasutada keelt tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes, oskab luua selget, loogilist teksti keerukatel teemadel.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal;
 • suudab mõista laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse;

Rääkimine

 • väljendub ladusalt ja korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;
 • valdab idioome ja argikeelt, oskab üsna täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid;

Lugemine

 • mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega kirjeldusi või loovtekste, arvestades lugejat.

9. Õppesisu:

Ülteemad:

 • Personality ( personal details, adjectives describing personality)
 • Work ( CV, job interview, education and qualifications, competition at work, work duties, working conditions)
 • Conflict and war ( talking about history, historical events, remarkable dates)
 • Health and healthcare ( healthy lifestyle, medicine, illnesses and curing them, keeping fit)
 • Modern technology ( using PC, phone, gadgets)
 • Travel and tourism (countries, types of tourism, habits, preferences, sightseeing, travel problems)
 • Eating in and out ( food and drink, shopping for food, eating out, cooking at home)
 • Society (politics, industry, mass media, law and order, educational system)
 • Sports ( doing sports, types of sports, the Olympic games, keeping fit)
 • Material world ( money, money problems, crime and punishment, spending and saving, investment)

Grammatilised teemad:

 • present simple, continuous, perfect forms
 • past simple, continuous, perfect forms
 • future simple, continuous, perfect forms
 • discourse markers
 • speculation and deduction structures
 • conditionals
 • adding emphasis
 • inversion
 • gerunds and infinitives
 • permission, obligation, necessity structures

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö :

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Advanced Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Advanced Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Advanced Teacher's Book. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Upper-Intermediate Teacher's Book. 2013. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamiseks tuleb sooritada lõputest (suuline vestlus) positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Suuline vestlus - Õppija räägib kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi kõrgharidus.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

detskaja-shkola

Для образовательных учреждений

detskaja-shkola

Частная школа по интересам ETERNA объеденяет Детскую языковую школу и Школу развития дошкольников.

kursy-dlja-vzroslyh

Профессиональное обучение