Soome keel A2 (120)

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Soome keel A2

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

200 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata soome keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada soome keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatika.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
 • suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes.

Rääkimine

 • oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel;

Lugemine

 • mõistab lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
 • mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades;

Kirjutamine

 • oskab kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega.

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • Soome ja Eesti kultuur, pühad ja kombed
 • Isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased)
 • Kodu (elamu kirjeldamine, kodune ümbrus, kodune majapidamine)
 • Igapäevaelu (sisseostude tegemine, riietus, olme)
 • Reisimine ja vaba aeg (huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid, ilm, uued kohad, vaatamisväärsused)
 • Inimsuhted (suhted teiste inimestega, sõprus, emotsioonid, iseloom)
 • Haridus (hariduskäik, võõrkeelte õppimine)
 • Ametid ja kutsevalik
 • Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad
 • Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad
 • Koolitee ja -elu
 • Tee küsimine ja juhatamine

Grammatilised teemad:

 • Isikulised asesõnad
 • Nimisõna käänded, kohakäänded, mitmuse nimetav
 • Tüvevaheldus, sealhulgas astmevaheldus
 • Omadussõnade võrdlusastmed
 • Küsisõnad, küsimuste moodustamine
 • Põhiarvsõnade käänamine (kauppa on auki kahdeksasta kuuteen).
 • Järgarvsõnad ja nende käänamine (asun viidennessä kerroksessa).
 • Tegusõna oleviku ja lihtminevku vormid
 • Tingiv kõneviis, selle kasutamine viisaka palve, soovi edastamiseks
 • Verbitüübid (I-IV), astmevaheldus
 • Pitää/tykätä-verbi rektsioon
 • Asesõnad (näitavad asesõnad tämä, tuo, se, siduv asesõna joka), isikuliste asesõnade käänamine (minulla, meitä jne).
 • Sidesõnad (ja, että, mutta, koska, että, jotta)
 • Ees- ja tagasõnad (kanssa, yli, vaille, vieressä, edessä, takana jne).
 • Määrsõnad (hyvin, varmasti jne).     
 • Ajaväljendid (tänä aamuna, viime vuonna jne), kuupäev (kuudes tammikuuta jne). Nädalapäevad (maanantai, maanantaina jne), kellaaeg.
 • Küsisõnade ja vastuste seos (millä kirjoitat? kynällä jne).   

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine, info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet).

11. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Kenttälä, M. 1998. Kieli käyttöön: suomen       kielen alkeisoppikirj. Helsinki: Yliopistopaino
 • Sark, K.2009. Hyvä-parempi-paras:soomekeele õppekomplekt algajaile (raamat ja 2 CD) Tallinn: Iduleht
 • Lisamaterjalid internetist

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt üheksakümnes (90) kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõputest (suuline vestlus) positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Suuline vestlus
 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
 • kasutatakse õppes ka enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Soome keele kui teise keele õpetaja või soome filoloogi haridus bakalaureusetasemel.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

detskaja-shkola

Для образовательных учреждений

detskaja-shkola

Частная школа по интересам ETERNA объеденяет Детскую языковую школу и Школу развития дошкольников.

kursy-dlja-vzroslyh

Профессиональное обучение