Eesti Keele B1-Taseme Eksamiks Ettevalmistav Kursus

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

Õppe kogumaht on 200 ak tundi, millest on 120 ak tundi auditoorset õpet klassiruumis ja 80 ak tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Eterna Koolituskeskuse keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti grammatika valdkonnas ning on ettevalmistatud eesti keele B1-taseme eksamiks.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:
Kuulamine
• saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;
Rääkimine
• saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
• oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);
Lugemine
• saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;
Kirjutamine
• koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
• kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.

9. Õppesisu:

Üldteemad:
• Endast rääkimine (enda tutvustamine)
• Pere (pere elu kodus, tööl ja koolis, lähedased)
• Haridus ja töö (hariduskäik, elukutsevalik, tööülesanded, töökoht)
• Huvialad (harrastustega tegelemine)
• Igapäevaelu (töö- ja puhkepäevad, elulaad, igapäevaelu korraldamine)
• Elukutse, amet, töö (töörutiin, tööülesanded, tööasutus, töökaaslased)
• Vaba aeg ja meelelahutus (kultuuriüritused, kohalikud meelelahutusvõimalused)
• Kodu ja kodukoht (elamistingimused, majapidamistööd, maa- ja linnakodu plussid ja miinused, kodu ümbruskond, külaliste kutsumine)
• Enesetunne ja tervis (enesetunne, arstiabi, abivajaja seisund)
• Sisseostud, hinnad (poodides käimine, ostude tegemine)
• Söök ja jook (toiduained; söögikohtade liigid; söögikoha asukoht, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass; söökide ja jookide tellimine; reklaam)
• Inimeste suhted ühiskonnas (sõpruskond, töökollektiiv)
• Keskkond, loodus, ilm (loodusobjektid, keskkonnakaitse, kliima, ilmastik)
• Linn (tee juhatamine, linnas asuvad objektid ja asutused)
• Transport (transpordiliigid, sõidupiletite müümine ja ostmine)
• Kultuur ja keeled (Eesti kultuur, ajalugu, kultuurisündmused)
• Reisimine ja vaatamisväärsused (reisimine, matkamine, Eesti vaatamisväärsused)

Keeleteadmised:
• Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
• Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; rektsioon; käskiv ja tingiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata); ühendtegusõnad.
• Omadussõna: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
• Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
• Määrsõnad: aja-, viisi- ja kohamäärsõnad; määrsõna võrdlusastmed.
• Asesõnad: asesõna käänamine ja kasutamine.
• Sidesõnad
• Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
• Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised.

10. Õppemeetodid:

Ettekande koostamine ja esitlemine, loeng, väitlus, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vaba- ja protsesskirjutamine, audio- ja struktuurtestid, kirjutamis-, lugemis- ja videoülesanded, töö autentse tekstiga.

11. Iseseisev töö:

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist B1-tasemel.

12. Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

13. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
• Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik. B1, B2. FIE Mare Kitsnik.
Lisaõppematerjalid:
• Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Naljaga pooleks. Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik
• Alp, P. 2011. Eesti keele B1-taseme eksam. Argo
• Mangus, I. 2015. Tere taas!: Eesti keele õpik A2-B1. Kirjatark
• TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti-vene . Tallinn: TEA
• Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2). https://www.keeleklikk.ee/et/welcome
• Efant. http://www.efant.ee/std/?lang=et
• Eesti keele tasemetestid TESTEST. http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. Lisaks tuleb sooritada lõputest tulemusega vähemalt 60% ja läbida suuline vestlus positiivsele tulemusele (õpetajapoolne kinnitus B1-tasemele teadmiste vastavusest), s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik lõputest Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad B1-taseme nõuetele). Õppija …
• saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;
• saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;
• koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
• kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.
Suuline vestlus
Vestluse käigus sooritab õppija B1-taseme eksami rääkimisülesandeid. Õppija …
• saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
• oskab spontaanselt alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine).

15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Eterna Koolituskeskus OÜ väljastab:
• tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
• tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolituskeskuse Eterna Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele.

17. Õppekava kinnitamise aeg:

06.06.2016