Eesti Keele B2-Taseme Eksamiks Ettevalmistav Kursus

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

Õppe kogumaht on 400 ak tundi, millest on 200 ak tundi auditoorset õpet klassiruumis ja 200 ak tundi iseseisvat tööd, sealhulgas 30 aktundi veebipõhist õpet.

5. Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Eterna Koolituskeskuse keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

6. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija mõistab keerukate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda eesti keeles, oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
• saab aru suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutust, kuid ka oma erialase väitluse põhisisust nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;
• väljendub ladusalt, korrektselt ja mõjusalt mitmesugustel üldistel ning õpinguid, tööd ja vaba aega puudutavatel teemadel;
• kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt üsna õiget keelt;
• kasutab suurt aktiivset lugemissõnavara;
• mõistab kujundlikke väljendeid ja idioome;
• oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna teemade piires;
• oskab kirjutada kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest sündmustest.

8. Õppesisu:

Üldteemad:
• Endast ja teistest rääkimine (elu- ja hariduskäik; harrastused ja huvialad)
• Haridus (Eesti haridussüsteem; elukestva õppimise võimalused; elukutse valik)
• Elukutse, amet ja töö (ametid, elukutsed; tööd puudutavad küsimused; töökoosolekud ja läbirääkimised; probleemsed olukorrad töökeskkonnas; töö ja elukutse vajalikkus)
• Teenindus (teenindusega seotud olukorrad; kaebuse esitamine ning konfliktsituatsiooni lahendamine; probleemsed olukorrad teenindusasutustes)
• Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (suhted pereliikmete ja sõpradega; oma kodukoha plussid ja miinused; elamistingimustega seotud kaebuste ja nõuete esitamine teenuse pakkujale; probleemsed situatsioonid elukohas ja probleemide lahendamine)
• Enesetunne ja tervis (tervise ja enesetunde kirjeldamine; õnnetusjuhtumid; arstiabi palumine; tervislik eluviis; taastusravi)
• Tervislikud eluviisid (tervislik toitumine; positiivne mõtlemine; aktiivne puhkus)
• Vaba aeg ja meelelahutus (huvialad ja meelelahutusviisid; vestlused raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest; vaba aja veetmise viisid)
• Sisseostud, hinnad (eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas; reklaami plussid ja miinused; reklaamiviisid ja -teemad; teenuste ja kaupade ostmine)
• Söök ja jook (pere ja kodumaa toitumisharjumused; söögi-joogi valik; alkoholi tarbimine; lemmiktoit ja -jook; retseptide esitamine; kaebuse esitamine toitlustamisasutusse ja probleemi lahendamise variandid) 
• Inimeste suhted ühiskonnas (ühiskonna ja oma kogukonna struktuur; ühiskonna organiseeritus; erinevate organisatsioonide kohta info hankimine; oma õigused ja kohustused; era- ja töösuhted)
• Meedia, aktuaalsed sündmused (päevakajalised sündmused, ajalehed ja -kirjad, uudiste portaalid)
• Majandus- ja õigussuhted (kodanike põhiõigused ja -kohustused; politsei, kohtusüsteemi jms kohta info hankimine ning päringule vastamine; vaated majandusele; kuritegevus ja turvaline elu; rahaasju puudutavad küsimused)
• Keskkond, kohad, loodus, ilm (keskkonna probleemid ja nende lahendamisviisid; oma roll keskkonnakaitses)
• Kultuur ja keeled, keelte õppimine (Eestimaa kultuuri ja ajaloo põhilised faktid; kultuurinähtustesse suhtumine; oma vaated võõrkeelte ja -kultuuride õppimisele, kultuurierinevused)
• Reisimine, transport, vaatamisväärsused (reisieelistused; pretensiooni esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli teenuste osutamise madala kvaliteedi korral; kaebuse esitamine ning probleemi lahendamine).

Keeleteadmised:
• Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
• Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid.
• Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
• Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
• Asesõnad: asesõna käänamine.
• Määrsõnad: määrsõnade liigid; määrsõna võrdlusastmed.
• Sidesõnad
• Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
• Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised; tegija- ja teonimed.
• Kujundlikud väljendid
• Lausemoodustus: liht- ja liitlaused; lauselühendid.
• Kirjavahemärgistamine
• Sünonüümid ja antonüümid
• Teksti stiil ja keel

9. Õppemeetodid:

Ettekande koostamine ja esitlemine, loeng, väitlus, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vaba- ja protsesskirjutamine, audio- ja struktuurtestid, kirjutamis-, lugemis- ja videoülesanded, töö autentse tekstiga. E-õppe õppemeetodite alla kuuluvad kokkuvõtete kirjutamine, paaris- ja rühmaarutelud, probleemõpe, vabakirjutamine, ühistöörühmad jt.

10. Iseseisev töö:

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist ja kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist B2-tasemel. Klassiruumis õppimisel ja kodutööde tegemisel kasutatakse veebipõhiseid õpikeskkondi, näiteks Moodle õppekeskkonda, selleks, et tutvuda uute õppematerjalidega, vaadata filme, kuulata audiomaterjale, kasutada sõnastikke, teha eri tüüpi ülesandeid ja sooritada teste.

11. Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel Eterna Koolituskeskus on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Kuna Eterna Koolituskeskus OÜ poolt koostatud eesti keele taseme eksamiks ettevalmistavate kursuste õppekavade järgi kasutatakse ka veebipõhist õpet Moodle õppekeskkonnas, siis õppijad võivad ülesannete täitmiseks kasutada koolituskeskuses olevaid arvuteid eelneval kokkuleppel koolitusspetsialistiga. Lisaks õppijad saavad juhendid, mis aitavad neil töötada Moodle õppekeskkonnas. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

12. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
• Pesti, M., Ahi, H. 2006. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. TEA Kirjastus.
Lisaõppematerjalid:
• Hausenberg, A.-R., Ilves, M. 2008. Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2–taseme eesti keele oskus. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
• Valmis, A., Valmis, L. 2004. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. TEA Kirjastus
• Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik B1, B2 + CD. FIE Mare Kitsnik.
• Sooneste, M. 2005. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Varrak.
• Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA Kirjastus.
• Eesti-vene sõnaraamat. http://www.eki.ee/dict/evs/
• Eesti Keele Instituut. Sünonüümisõnastik. http://portaal.eki.ee/dict/synonyymid
• Keelealased infomaterjalid. http://portaal.eki.ee/keelekogud.html
• Eesti keele tasemetestid TESTEST. B2-tase. http://web.meis.ee/testest/repository.php?ref_id=56&cmd=render
• Eesti keele B2-taseme eksam. http://www.innove.ee/UserFiles/%C3%9Cldharidus/Tasemeeksamid/2014/B2-taseme%20eksami%20eristuskiri%20kodulehele%202014_uuendatud%20r%C3%A4%C3%A4kimisosaga%282%29.pdf
• Erialakeele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjalid. http://www.kutsekeel.ee/
• Ajalehed: Eesti Ekspress (http://ekspress.delfi.ee/), Eesti Päevaleht (http://www.postimees.ee/teema/eesti_p%C3%A4evaleht)
• Uudiste portaal: http://www.delfi.ee/
• Eesti Rahvusringhääling: http://www.err.ee/
• Politsei- ja Piirivalveamet. https://www.politsei.ee/et
• Eesti Kunstimuuseum. http://kumu.ekm.ee/
• Puhka Eestis. https://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-kaart
• Delfi kaart. http://kaart.delfi.ee/

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. Lisaks tuleb sooritada lõputest tulemusega vähemalt 60% ja läbida suuline vestlus positiivsele tulemusele (õpetajapoolne kinnitus B2-tasemele teadmiste vastavusest), s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid

Kirjalik test Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad B2-taseme nõuetele).

Õppija …
• mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
• saab aru suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutust, kuid ka oma erialase väitluse põhisisust nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;
• kasutab suurt aktiivset lugemissõnavara;
• mõistab kujundlikke väljendeid ja idioome;
• oskab kirjutada kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest sündmustest. 

Suuline vestlus Vestluse käigus sooritab õppija B2-taseme eksami rääkimisülesandeid.

Õppija …
• väljendub ladusalt, korrektselt ja mõjusalt mitmesugustel üldistel ning õpinguid, tööd ja vaba aega puudutavatel teemadel;
• kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt üsna õiget keelt.

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Eterna Koolituskeskus OÜ väljastab:
• tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
• tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolituskeskuse Eterna Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele.

17. Õppekava kinnitamise aeg:

29.05.2017