Eesti Keele C1-Taseme Eksamiks Ettevalmistav Kursus

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

Õppe kogumaht on 400 ak tundi, millest on 200 ak tundi auditoorset õpet klassiruumis ja 200 ak tundi iseseisvat tööd, sealhulgas 30 ak tundi veebipõhist õpet.

5. Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist C1-tasemel. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Eterna Koolituskeskuse keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%.

6. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks mõistab õppija pikki ja keerukaid tekste, oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, kasutada keelt tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes, oskab luua selget, loogilist teksti keerukatel teemadel.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal;
• suudab mõista laias ulatuses idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse;
• väljendub ladusalt ja korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;
• valdab idioome ja argikeelt, oskab üsna täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid;
• mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid;
• oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega kirjeldusi või loovtekste, arvestades lugejat.

8. Õppesisu:

Üldteemad:
• Isiklik elu (pere- ja lähisuhted, lastekasvatus, pensionipõlv, väärtushinnangud, kodukultuur, igapäevane elu, traditsioonid, harrastused)
• Elukeskkond (elamistingimused, kinnisvara soetamine ja haldamine, turvalisus)
• Haridus (haridussüsteem, koolitüübid Eestis ja mujal, kooliprobleemid, kõrgharidus, töö- ja täiendkoolitus, kutsesobivus, elukestev õpe)
• Töö (eneseteostus, sotsiaalsed rollid, enesereklaam, meeskonnatöö, karjäärivõimalused, ettevõtlus, töömotivatsioon, konfliktsituatsioonide lahendamine, töö otsimine, tööpuudus, käsitöö)
• Ühiskonnaelu (liiklus, kaubandus, teenindus, pangandus, tarbija-, turva- ja õiguskaitse, kindlustus, avalikud üritused, heategevus, kuritegevus, heaoluühiskond)
• Kultuurielu ja vaimuelu (kultuurimälu, kultuuriüritused, filmikunst, teatri-, kontserdi- ja balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst; väärtkirjandus, helilooming; usk, tavad ja kombed)
• Tervis ja heaolu (tervislik eluviis, haiguste ennetamine, arstiabi, puuetega inimeste mured, halvad harjumused, õnnetusjuhtumid)
• Infoühiskond (massimeedia, internet ja virtuaalmaailm, digitaalse omandi kaitse, poliitikamaastik kodu- ja välismaal)
• Riik ja halduspoliitika (aktuaalsed sündmused, valitsuspoliitika, haldusreform, majandus, ettevõtlus, tööstus, põllumajandus, tehnika areng)
• Riik ja rahvas (elatustase, sotsiaalsed grupid ja turvalisus, rahvuslikud hoiakud, keelepoliitika, õigused ja kohustused, sotsiaalsed hüved, multikultuursus, identiteet)
• Looduskeskkond (keskkonnaprobleemid, loodushoid ja loodussäästlik tarbimine, looduskeskkonna jätkusuutlik areng)

Keeleteadmised:
• Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; sihitise käänded.
• Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid; tegusõna isikuline ja umbisikuline tegumood.
• Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
• Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
• Määrsõnad: määrsõna võrdusastmed.
• Asesõnad: asesõna käänamine.
• Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
• Sidesõnad
• Kesksõnad: v-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad.
• Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletiste käänamine ja pööramine; rööpvormid; rõhuliide -ki ja -gi.
• Sünonüümid ja antonüümid
• Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
• Kujundlikud väljendid
• Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad
• Võõrsõnad
• Kirjavahemärgistamine
• Algustäheortograafia
• Lausemoodustus: lauseliigid; sõnajärg.
• Teksti stiil ja keel

9. Õppemeetodid:

Ettekande koostamine ja esitlemine, loeng, väitlus, intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vaba- ja protsesskirjutamine, audio- ja struktuurtestid, kirjutamis-, lugemis- ja videoülesanded, töö autentse tekstiga. E-õppe õppemeetodite alla kuuluvad kokkuvõtete kirjutamine, paaris- ja rühmaarutelud, vabakirjutamine, ühistöörühmad jt.

11. Iseseisev töö:

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist ja kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele. Lisaks antakse iseseisvaid töid, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist C1-tasemel. Klassiruumis õppimisel ja kodutööde tegemisel kasutatakse veebipõhiseid õpikeskkondi, näiteks Moodle õppekeskkonda, selleks, et tutvuda uute õppematerjalidega, vaadata filme, kuulata audiomaterjale, kasutada sõnastikke, teha eri tüüpi ülesandeid ja sooritada teste.

10. Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel Eterna Koolituskeskus on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Kuna Eterna Koolituskeskus OÜ poolt koostatud eesti keele taseme eksamiks ettevalmistavate kursuste õppekavade järgi kasutatakse ka veebipõhist õpet Moodle õppekeskkonnas, siis õppijad võivad ülesannete täitmiseks kasutada koolituskeskuses olevaid arvuteid eelneval kokkuleppel koolitusspetsialistiga. Lisaks õppijad saavad juhendid, mis aitavad neil töötada Moodle õppekeskkonnas. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

11. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
• Sooneste, M. 2007. Eesti keele õpik (kesk- ja kõrgtasemele). Varrak
Lisaõppematerjalid:
• Juurvee, K. 2011. Eesti keele C1-taseme eksam. Argo
• Hennoste, H. 2014. Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine. Argo
• Kitsnik, M. 2013. Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1. Künnimees
• Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA Kirjastus
• Pesti, M. Ahi, H. 2006. T nagu Tallinn. TEA Kirjastus
• Siirak, A, Juhkam, A. 2013. Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Koolibri
• Ajakirjad: Imeline Teadus, Horisont, Eesti Loodus, Haridus, Kultuur ja Elu, Kodutohter, Kodu ja Aed, Eesti Naine, Pere ja Kodu
• Ajalehed: Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Postimees, Maaleht, Äripäev, Teekäija
• Eesti-vene sõnaraamat. http://www.eki.ee/dict/evs/
• Keelealased infomaterjalid. http://portaal.eki.ee/keelekogud.html
• Eesti keele tasemetestid TESTEST. C1-tase. http://web.meis.ee/testest/repository.php?ref_id=56&cmd=render
• Eesti keele C1-taseme eksam. http://innove.ee/UserFiles/Tasemeeksamid/C1-taseme%20eksami%20eristuskiri_2017.pdf
• Erialakeele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjalid. http://www.kutsekeel.ee/
• Eesti ärikeele kursused. https://estmigkomm.jimdo.com/eesti-%C3%A4rikeele-kursuse-harjutused/
• Videomaterjalid. https://estmigkomm.jimdo.com/videomaterjalid/
• Eesti Rahvusringhääling. Uudised ja saated. http://www.err.ee/
• Ajalehed: Eesti Ekspress (http://ekspress.delfi.ee/), Eesti Päevaleht (http://www.postimees.ee/teema/eesti_p%C3%A4evaleht)
• Uudiste portaal: http://www.delfi.ee/
• Uudiste portaal: http://www.postimees.ee
• Politsei- ja Piirivalveamet. https://www.politsei.ee/et
• Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroops. http://moodle.ut.ee/opiobjektid/projects/mig/juhtimine/11_talane_suhtlemine.html
• Film: Tuulepealne maa. 13-osaline ajalooline draamasari. 2008. ETV.http://arhiiv.err.ee/guid/201302241734555010010002081001517C41A040000002540B00000D0F001685
• Film „Nipernaadi“. https://www.youtube.com/watch?v=BlGD-wMMwos
• Raadiosaade „Keelesaade. Värvinimed“ http://vikerraadio.err.ee/v/keelesaade/saated/8d213039-56f6-4890-9a23-9a6ed54212e3/keelesaade-varvinimed
• Õppefilm: Eesti ajaloo lühiülevaade. 2009. Integratsiooni Sihtasutus
• Laar, M. 101 Eesti ajaloo sündmust. 2010. Varrak
• Gailit, A. Toomas Nipernaadi. Romaan novellides. 1967. Eesti Raamat

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest. Lisaks tuleb sooritada lõputest tulemusega vähemalt 60% ja läbida suuline vestlus positiivsele tulemusele (õpetajapoolne kinnitus C1-tasemele teadmiste vastavusest), s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid

Kirjalik test Test hõlmab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis vastavad C1-taseme nõuetele).

Õppija …
• mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal;
• suudab mõista laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse;
• mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka ülesehitusega tekstid;
• oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega kirjeldusi või loovtekste, arvestades lugejat.

Suuline vestlus Vestluse käigus sooritab õppija C1-taseme eksami rääkimisülesandeid.

Õppija …
• väljendub ladusalt ja korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;
• valdab idioome ja argikeelt, oskab üsna täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid.

13. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Eterna Koolituskeskus OÜ väljastab:
• tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud;
• tõendi, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolituskeskuse Eterna Koolituskeskuse poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele.

15. Õppekava kinnitamise aeg:

29.05.2017