Veebi ja UX/UI disainer

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Veebi ja UX/UI disainer

Õppekavarühm:

Arvutikasutus

Õppe kogumaht:

90 ak tundi, millest 60 ak tundi on auditoorset tööd ja 30 ak tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm:

Kõik, kes soovivad luua oma isiklikke kodulehekülgi.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on praktiliste oskuste omandamine kaasaegse liidesega mugava kodulehekülje loomiseks.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab töödelda Photoshopis pilte, bännereid ja logosid.
 • oskab töötada värvidega ning luua kompositsioone.
 • oskab kujundada atraktiivset ning kasutajasõbralikku liidest.
 • oskab luua kohandatud ja mobiilset disaini.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus erialasse. Tutvumine graafiliste redaktoritega.
 • Graafilise disaini arendamine UI/UX.
 • Raster- ja vektorgraafika.
 • Piltide, bännerite, logode töötlemine Photoshopis.
 • Töö tekstiplokkidega. Võtteid tööks värvidega.
 • Graafika import ja eksport.
 • Populaarsed veebidisaini stiilid ning uuendused.
 • Sidus ja visuaalselt huvitav veebileht: struktuur, põhielemendid, teksti ning illustratsioonide paigutus.
 • Tüpograafia ja fondid.
 • Töö värvidega. Ülesehitus.
 • Tööprotsessi printsiibid, mõtlemise disain ning ideede genereerimine.
 • Ideede laenamine ja plagiaat: eetika ning juriidiline külg.
 • Arusaam tööülesannetest ja protsessidest, kuidas töötada lähteülesande ning tellijaga.
 • Kasutajasõbraliku liidese loomine. Esimesed sammud disainis.
 • Üldised põhimõtted: tagasiside, paigutuse teooria ja modulaarsus.
 • Navigeerimine. Vormid ja juhtelemendid. Ikoonid ja piktogrammid.
 • Liidese ebastandardsed elemendid. Animatsiooni roll liidestel.
 • Responsiivne ja mobiilne disain.
 • Resümee ja portfolio koostamine.

Õppemeetodid:

Juhitud diskussioon, probleemõpe, grupitöö, loeng

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

Õppematerjalide loend:

 • Дмитрий Кирсанов. “Веб-дизайн”
 • Стив Круг. “Веб-дизайн: не заставляйте меня думать”
 • Тим Кедлек. “Адаптивный дизайн. Делаем сайты для любых устройств”
 • Иоханнес Иттен. “Искусство цвета”
 • Джемс Р. Крейг, Ирина Скала. “Шрифт и дизайн. Современная типографика”
 • Мартин Томич «Придумай. Сделай. Сломай. Повтори»
 • Скотт Митчелл «5 проектов Web-сайтов от фотоальбома до магазина»
 • Методические материалы, собственной разработки

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt neljakümne viies (45) kontakttunnis.. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid.

Erineva temaatikaga kodulehe loomine

Õppija oskab …

 • luua kohandatud ja mobiilset disaini
 • kujundada atraktiivset ning kasutajasõbralikku liidest.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on infotehnoloogia erialane haridus.

Õppekava kinnitamise aeg:

12.09.2022

reaalsus

opeastustele

LK Eterna