WEB-disain

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

WEB-disain

Õppekavarühm:

Arvutikasutus

Õppe kogumaht:

55 ak tundi, millest 48 ak tundi on auditoorset tööd ja 7 ak tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm:

Kõik, kes soovivad luua oma veebelehekülgi

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on võimaldada osalejatele praktiline oskusteave, et tõhusalt ja eesmärgipäraselt tegelda WEB-disainiga.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab iseseisvalt luua ja toetada veebilehte;
 • suudab sisestada graafilisi kujutisi ja juhtida neid;
 • oskab luua HTML-seoseid eri veebilehtede vahel;
 • oskab kasutada interaktiivsete veebilehtede peamisi funktsioone.

Õppesisu:

 • HTML-i märgistuskeel / võrgukoha struktuuri loomine HTML-i märgistuskeele põhjal, arendusetapid. Põhimõisted ja terminoloogia. Peamise võrgukoha konstruktsiooni loomine HTML-i paigutuskeele abil.
 • CSS-i (kaskaadstiililehed) / plokkpaigutuse kasutamine HTML-i ja CSS-iga. Stiililehtede retseptid ja nipid.
 • JavaScripti kasutamine lehtedel / võrgukoha testimine. Tasuta sisuhaldussüsteemid (CMS)
 • Graafika ettevalmistamine veebi jaoks, fototöötlus / fotogaleriid, reklaamiribad jne.
 • Domeeni registreerimine, hostimine, FTP
 • Võrgukoha analüüs, otsingumootori optimeerimine SEO.

Õppemeetodid:

Juhitud diskussioon, probleemõpe, grupitöö, loeng

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

Õppematerjalide loend:

 • Дмитрий Кирсанов. “Веб-дизайн”
 • Стив Круг. “Веб-дизайн: не заставляйте меня думать”
 • Тим Кедлек. “Адаптивный дизайн. Делаем сайты для любых устройств”
 • Иоханнес Иттен. “Искусство цвета”
 • Джемс Р. Крейг, Ирина Скала. “Шрифт и дизайн. Современная типографика”
 • Мартин Томич «Придумай. Сделай. Сломай. Повтори»
 • Скотт Митчелл «5 проектов Web-сайтов от фотоальбома до магазина»
 • Методические материалы, собственной разработки

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kolmekümne kuues (36) kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid.
Erineva temaatikaga kodulehe loomine

Õppija oskab …

 • iseseisvalt luua ja toetada veebilehte;
 • luua HTML-seoseid eri veebilehtede vahel.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on infotehnoloogia erialane haridus.

Õppekava kinnitamise aeg:

21.03.2022

reaalsus

opeastustele

LK Eterna