Inglise Keel A2

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel A2

3. Õppekavarühm:

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

200 ak tundi, millest 120 ak tundi on auditoorset õpet ja 80 ak tundi iseseisvat tööd.

5. Sihtrühm:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata inglise keele õppimist.

6. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada inglise keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatika.

7. Õpiväljundid:
 • Kuulamine
  • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
  • suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes;
 • Rääkimine
  • oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel;
 • Lugemine
  • mõistab lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
  • mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.
 • Kirjutamine
  • oskab kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega;
8. Õppesisu:
 • Üldteemad:
  • My home (describing home, working around the house)
  • Places and houses ( types of buildings in the town, giving directions)
  • Food drink ( food and drink vocabulary, cooking verbs, cafe)
  • Holidays ( transport and travel, plans for holidays)
  • Free time ( hobbies and entertainment, sports)
  • Books and films ( types of books and films, preferences)
  • IT and Media ( using internet and telephone)
 • GRAMMATILISED TEEMAD:
  • Past Simple regular/irregular verbs
  • Present Perfect Simple tense
  • There is/there are construction
  • Preposition of place and movement
  • some/any/a with countable/uncountable nouns
  • comparative/superlative adjectives
  • articles
9. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

10. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

11. Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

12. Õppematerjalide loend:
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Student’s Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Teacher’s Book. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Student’s Book with DVD-rom. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook with CD-ROM. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Teacher’s Book. 2012. Oxford University Press
13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt neljakümne viies (90) kontakttunnis. Õpingute lõpetamiseks tuleb sooritada lõputest (suuline vestlus) positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

HindamismeetodHindamiskriteeriumid
Suuline vestlusõppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele
14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi kõrgharidus.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016