Inglise keel A2 (120)

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Inglise keel A2

3. Õppekavarühm :

Keeleõpe

4. Õppe kogumaht:

200 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata inglise keele õppimist.

7. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada inglise keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatika.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Kuulamine

 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
 • suudab tabada lihtsamat faktiinfot teleuudistes;

Rääkimine

 • oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel;

Lugemine

 • mõistab lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
 • mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid avalikes kohtades.

Kirjutamine

 • oskab kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma iskuandmetega;

9. Õppesisu:

Üldteemad:

 • My home (describing home, working around the house)
 • Places and houses ( types of buildings in the town, giving directions)
 • Food drink ( food and drink vocabulary, cooking verbs, cafe)
 • Holidays ( transport and travel, plans for holidays)
 • Free time ( hobbies and entertainment, sports)
 • Books and films ( types of books and films, preferences)
 • IT and Media ( using internet and telephone)

Grammatilised teemad:

 • Past Simple regular/irregular verbs
 • Present Perfect Simple tense
 • There is/there are construction
 • Preposition of place and movement
 • some/any/a with countable/uncountable nouns
 • comparative/superlative adjectives
 • articles

10. Õppemeetodid:

Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks

12. Õppematerjalide loend:

 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Workbook       with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Teacher's Book. 2013. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook       with CD-ROM. 2012. Oxford University Press
 • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Teacher's Book. 2012. Oxford University Press

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamiseks tuleb sooritada lõputest (suuline vestlus) positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Suuline vestlus

 • õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kui teise keele õpetaja või inglise filoloogi kõrgharidus.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

detskaja-shkola

Для образовательных учреждений

detskaja-shkola

Частная школа по интересам ETERNA объеденяет Детскую языковую школу и Школу развития дошкольников.

kursy-dlja-vzroslyh

Профессиональное обучение