Tuletööde koolitus

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Tuletööde koolitus

Õppekavarühm:

Töötervishoid ja -kaitse

Õppe kogumaht:

8 akadeemilist tundi, millest 8 on kontaktõpet.

Sihtgrupp:

Isikud, kes on ametilt tuleohutusvolinikud ja -spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste spetsialistidele vajalike tuleohutusalaste teadmiste omandamine selleks, et tegutseda õigesti tulekahju ja tuletööde läbviimise korral.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab tegutseda tulekahju korral;
 • saab ettevalmistada ja läbi viia tuletöid;
 • oskab hinnata tuletööde läbiviimisega riske.

Õppesisu:

 • Koht tuletööde täitmiseks, selle valik ja ettevalmistamine
 • Tegevus tulekahju korral
 • Alused ja ohutuseeskirjad tulekahju kustutamisel
 • Tulekustutite kasutamine
 • Tuletööd ja nende tuleohutus
 • Tuletööde täitmisega seonduvad riskid
 • Ohutus tuletööde läbiviimisel

Õppemeetodid:

Loeng, juhitud diskussioon, grupitöö

Õppematerjalide loend:

 • Lambing, M., Laaniste, P., Kost, E. 2013. Tuleohutuse seaduse käsiraamat. Sisekaitseakadeemia.
 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks,:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kuues (6) kontakttunnis.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes on läbinud tuleohutusspetsialistide koolituse ja omab õiguse läbi viia koolitusi selles valdkonnas.

Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min