Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

 

Õppekava nimetus:

Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid

 

Õppekavarühm:

Majandusarvestus ja maksundus

 

Õppe kogumaht:

70 akadeemilist tundi, millest 60 on kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd.

 

Õppekava koostamise alus:

Kutsestandardid: Raamatupidaja, tase 5 (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10497799/pdf/raamatupidaja-tase-5.2.et.pdf) Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 15/02.01.2014 ja Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr 130.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada teadmisi ja pädevusi raamatupidamise valdkonnas, mis võimaldab töötada raamatupidaja assistendi ja raamupidajana ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile Raamatupidaja, tase 5 vastavad kompetentsid.

 

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on teadmiste ja oskuste omandamine, mis võimaldab õppijal töötada raamatupidajana, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab ülevaadet peamistest raamatupidamise automaatiseerimissüsteemidest (HansaRaama, 1С Raamatupidamine);
 • rakendab saadud teadmisi ja oskusi väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse raamatupidamises.

 

Õppesisu:

Raamatupidamise automaatiseerimissüsteemid

Raamatupidamise arvutisüsteemides töötamine

 • Raamatupidamissüteem StandardBooks
 • Raamatupidamissüsteem 1С Raamatupidamine

Raamatupidamise osad:

 • Üldine: ettevõtte andmed; aruannete perioodid
 • Finants: arvestusaastad; bilanss; kasumiaruanded; käibemaksuaruanne
 • Kassa: kassaraamat; kassa sissetulekuorderid, kassa väljaminekuorderid
 • Kulud: kuluaruanded
 • Müügireskontro: müügiarvete sisestamine; müügiarvele laekumine; artiklite sisestamine; ettemaksude sisestamine
 • Ostureskontro: ostuarvete – hankijate sisestamine; ostuarvete - hankijate laekumine
 • Põhivara: põhivarade sisestamine; amortisatsiooni aruanne; põhivarade mahakirjutamine, müük

 

Õppemeetodid:

Loengud, arutluskaart, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö

 

Õppematerjalid

Esitlus "Finantsanalüüs" https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRo6Oqy7zYAhWnHpoKHRcjD0YQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tmk.edu.ee%2F~olga%2Ffinansjuhtimine%2FTMK%2FN%25205%2520Koefficijenti%2520N-2%2520(5).ppt&usg=AOvVaw1GjV98TGvCx_tYVIxCS5f4

V. Bocharov, 2009, "Finantsanalüüs"."Питер Пресс"

"Finantsanalüüs näidete alusel" (https://www.lursoft.lv/ru/finansovyi-analiz)

Raamatupidamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017030

Tulumaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017077

Sotsiaalmaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017076

Käibemaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017018

Töölepingu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017030

Standard Books https://excellent.ee/allalaadimine

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt neljakümne viies (45) kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele. Test (vestlus) hõlmab kõiki läbitud teemasid.

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes omab raamatupidamise või/ja rahanduse alase haridust ning kellel on olemas vastav töökogemus.

 

Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min