Pilditöötlus Photoshop’is

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

 

Õppekava nimetus:

Pilditöötlus Photoshop’is

 

Õppekavarühm:

Arvutikasutus

 

Õppe kogumaht:

55 akadeemilist tundi, millest 48 on kontaktõpet ja 7 tundi iseseisvat tööd.

 

Sihtgrupp:

Isikud, kes soovivad osata töötada Adobe Photoshop'i programmis.

 

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilist oskusteavet, et tõhusalt ja eesmärgipäraselt kasutada Adobe Photoshop'i.

 

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omandab Photoshopi programmi keskkonna funktsioone;
 • saab fotosid kärpida, suurust muuta, kasutada mitmesuguseid muid funktsioone;
 • oskab töödelda fotosid erineval viisil ja eri eesmärgiga.

 

Õppesisu:

 SISSEJUHATUS

 • Programmi Adobe PhotoShop eesmärk ja struktuur. Adobe PhotoShopi tarnevalikud. PhotoShop Standardi ja Extendedi erinevused.
 • Mõiste "bitmap". Bittkaardipiltide omadused, parameetrid ja vormingud.
 • Graafilise tahvelarvuti kasutamise protseduur: ülevaade tahvelarvutitest (tüübid), amatöör- ja professionaalsete tahvelarvutite erinevused, Adobe PhotoShopi programmi funktsioonid.
 • Programmi liidese seadistamine. Mõiste "tööruum" (tööruum). Tööruumi isikupärastamine.
 • Uue pildi loomine.
 • Failide avamine ja sulgemine. Adobe Bridge'i kasutamine.
 • Piltide põhiparameetrite muutmine.
 • Kärpimine.

KUJUTISE ALADE ESILETÕSTMISE TEHNIKA

 • Ülevaade piltide alade valimise viisidest. Kohalikud valikutööriistad: tööriistade määramine, parameetrite seadmine.
 • Keerulise kujuga alade valimise tehnikad. Adobe PhotoShopi omadused.
 • Valiku kuju muutmine. Valikualade liitmine, lahutamine ja ristumine. Piirkonna piiri sulestamine.
 • Serva funktsioonid.
 • Valitud alaga toimingud: valitud ala teisaldamine, paljundamine, skaleerimine, pööramine, moonutamine.

KIHILISE PILDI LOOMINE

 • Miks on kihte vaja.
 • Kihi loomise meetodid. Töö kihtidega. Kihi parameetrid.
 • Kihtide haldamine paleti "Kihid" abil.
 • Mitmekihilise pildiga töötamise tunnused.
 • Mitmekihilise faili salvestamine.
 • Mitme kihi linkimine.
 • Erinevat tüüpi kihisisu teisendused (Free Transform, Content-Aware, Nup Warp).

KIHILISE PILDI KIHTIDEGA TÖÖTAMINE

 • Kihtstiilid: vari, halo, reljeefne simulatsioon.
 • Tekstikihid (ülevaade).
 • Töötamine tekstiga Adobe PhotoShopis. Rastreerige tekstikiht.
 • Mitme pildi põhjal montaaži loomine.
 • Kihtide liitmine.

JOONISTAMISE TEHNIKA

 • Tasuta joonistamisvahendid. Harjade, pintsli, pliiatsi, kustutuskummi kasutamine.
 • Pintsli värvivalik. Värvivalija palett.
 • Pintsli kuju valimine. Pintsli kohandamine. Harjade raamatukogude ühendamine. Uue harja loomine.
 • Harjavalikute valik. Läbipaistmatus, segamisrežiimid.
 • Piirkondade värvimine.
 • Gradiendi üleminekute tüübid, tunnused. Uute gradientide üleminekute loomine ja salvestamine.

VIIMISTLEMISE TEHNIKA

 • Kujutise detailide puhastamine ja taastamine tööriistade "Clone Stamp", "Spot Healing Brush", "Healing Brush", "Patch Tool", "Content-Aware Move Tool" abil. Allikate konfigureerimine kloonimiseks.
 • Tööriista History Brush kasutamine.
 • Kohalike värvimoonutuste ("punased silmad") eemaldamine.
 • Piltide parandamise tööriistade kasutamine.

KEERULISE REDIGEERIMISE TEOSTAMINE

 • Üldine teave kanalite kohta. Kanalite tüübid. Alfakanalite loomine ja salvestamine.
 • Kiire mask.
 • Kihimaski kasutamine kompleksse mittepurustava installi jaoks (funktsioonid, põhimõtted, võimalused).

REGULEERIMISKIHID JA FILTRID

 • Pildi parandamise põhitoimingud. Automaatsed parandusmeetodid.
 • Kihtide täitmine.
 • Mittepurustavate paranduste jaoks reguleerimiskihtide kasutamine.
 • Standardfiltrid (ülevaade) - Filtrigalerii, Render.
 • Täpsemate funktsioonide ülevaade.

 

Õppemeetodid:

Juhitud diskussioon, probleemõpe, grupitöö, loeng

 

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

 

Õppematerjalide loend:

 • Авторская группа « ПРОКДИ», Adobe Photoshop cs5- официальная русская версия, учебный курс. Издательство «Наука и техника, Санкт-Петербург 2012»
 • Кэтрин Айсманн. Ретуширование, обработка изображений в Photoshop. Издательсво: «ДЕСС КОМ», 2002
 • Скотт Келби, справочник CS6 по цифровой фотографии. Издательство: Вильямс, Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2013
 • Adobe photoshop cs6. Официальный учебный курс. Издательства: «Эскмо», Москва, 2013
 • https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html (Поддержка и обучение)
 • https://adobeps.ru/download/photoshop-lessons/
 • https://rugraphics.ru/photoshop/lessons
 • https://photoshopworld.ru/lessons/

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kolmekümne kuues (36) kontakttunnis. Lisaks tuleb teha lõputöö vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

 • Foto taastamine.
 • Kollaaži loomine.

Hindamiskriteerium

Õppija

 • oskab töödelda pilte, kasutades erinevaid efekte;
 • saab taastada vana ja kahjustatud foto;
 • oskab luua kollaaaz etteantud teemal.

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on infotehnoloogia erialane haridus.

 

Õppekava kinnitamise aeg:

04.05.2021

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min