Esmaabiandja täiendõpe

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

Õppekavarühm:

Meditsiin

Õppe kogumaht:

8 ak tundi auditoorset tööd

Sihtrühm:

Isikud, kes on asutuste ja ettevõtete esmaabiandjad, autojuhid ning kõik, kes soovivad saada teadmisi esmaabi valdkonnast.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab teadmisi ja oskusi, kuidas tagada kannatanu ohutust;
 • oskab anda esmaabi teadvuseta kannatanule;
 • saab aidata luumurdude, haavade ja verejookse korral;
 • oskab anda esmaabi mürgistuste, söövituste, põletuste jt raskete seisundite korral.

Õppesisu:

 • Elustamine
 • Välised verejooksud
 • Šoki olemus ja selle tunnused.
 • Haavad
 • Traumad ja luumurrud
 • Mürgistused
 • Söövitused, põletused, külmakahjustused

Õppemeetodid:

Loeng, juhitud diskussioon, grupitöö.

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades.Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õppetöö toimub e-keskkonnas Zoom.

Õppematerjalide loend:

https://www.112.ee/et/missioon-visioon-vaartused

https://www.112.ee/et/isikuandmete-tootlemine

 • American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 2010
 • American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 2015
 • European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2015

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kuues (6) kontakttunnis ja lõputesti sooritamine positiivse tulemusega, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid.
Test (suuline küsitlus)

Õppija oskab …

 • anda esmaabi teadvuseta kannatanule;
 • aidata luumurdude, haavade ja verejooksude korral;
 • anda esmaabi mürgistuste, söövituste, põletuste jt raskete seisundite korral.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes on läbinud EPR EA koolituse ja saanud tunnistuse, mis annab õiguse läbi viia esmaabikoolitusi.

Õppekava kinnitamise aeg:

09.03.2022

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min