Projektijuht (6. tase)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Projektijuhi koolitus 

Koolituse kogumaht:

202 ak tundi (142 ak tundi auditoorset tööd ja 60 ak tundi iseseisvat tööd)

Õppekava koostamise alus:

Kutsestandard: Projektijuht, tase 6

Sihtrühm:

Isikud, kes tunnevad huvi uue eriala omandamise vastu. Ettevõtete juhid, projektijuhid ning projektimeeskonda ja juhtkonda kuuluvad töötajad, kes on huvitatud oma erialase taseme tõstmisest.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on teadmiste ja oskuste omandamine, mis võimaldab õppijal töötada projektijuhina.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada projektijuhtimise võtteid projekti kulgu erinevatel etappidel;
 • oskab hinnata projektikvaliteedi riske ja taset;
 • omab teadmisi ja pädevusi, kuidas töötada meeskonnas, koostada projektidokumente;
 • oskab töötada programmis MS Project.

Õppesisu

PROJEKTITEGEVUS ORGANISATSIOONIS

 • Projekti tegevuste põhimõisted. Projektide klassifikatsioon.
 • Erinevused projektijuhtimise ja traditsioonilise juhtimise vahel.
 • Projekti elutsükkel ja etapid. Projektijuhtimise standardid.
 • Projekti põhikiri. Esialgne kulude kalkulatsioon.

PROJEKTIJUHTIMISE PROTSESSID

 • Projekti algatamise protsessi rühm. Projektis osalejad ja huvigrupid. Projekti hierarhiline struktuur.
 • Projekti planeerimine. Tööjaotuse struktuur.
 • Projekti planeerimine: ajakava haldamine. Võrgugraafik, Gantti diagramm
 • Projekti planeerimine: ressursside haldamine. Riskide kindlakstegemine. Kvaliteedi mõõdikud.
 • Töö koosseisu ja kestuse määramine. Eesmärkide väljatöötamine, oma projekti plaani koostamine.
 • Projektide täitmise protsesside rühm. Juhtimistegevuse tsükkel.
 • Järelevalve- ja kontrolliprotsesside rühm. Kontrollimeetodid. Kontrollimise iseärasused.
 • Kommunikatsiooni juhtimine projektis. Projektitegevuste koordineerimine.

PROJEKTIJUHTIMINE JA ARUANDLUS

 • Kulude haldamise kavandamine projektis. Projekti hinnang ja eelarve.
 • Oma projekti eelarvestamine.
 • Kvaliteedijuhtimine projektis. Projekti kvaliteedikriteeriumide määramine.
 • Riskide juhtimine. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne riskide
 • Projekti muudatuste haldamine. Käimasolevate muudatuste rakendamine.
 • Kulude kontroll. Kulude juhtimine projektis. Teenitud väärtuse meetod.
 • Hanked ja lepingute haldamine. Lepingute tüübid.
 • Projektide integreerimise juhtimine.
 • Projekti lõpuleviimine. Projekti dokumentatsioon.

PROJEKTI TEGEVUSTE PLANEERIMINE MS PROJECTIS

 • Disainitarkvara
 • Töö lihtsate projektidega
 • Tabelite ja arvandmete töötlemine Excelis
 • Ajakava MS Projectis
 • Ressursside planeerimine MS Projectis
 • Projekti optimeerimine
 • Õppijate nõustamine oma projektide koostamisel

SUHTLEMINE PROJEKTIMEESKONNAS

 • Projektimeeskonna moodustamine ja juhtimine.
 • Projektijuhi roll
 • Läbirääkimisoskused
 • Projektide konfliktide juhtimine.

Õppemeetodid:

Loengud, arutluskaart, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades.Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õppetöö toimub e-keskkonnas Zoom.

Iseseisev töö:

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks.Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

Õppematerjalide loend

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt saja kuues (106) kontakttunnis. Lisaks tuleb kaitsta oma projekt.

Hindamismeetod

Projekt (esitamine ja kaitsmine)

Hindamiskriteeriumid

 • Kontseptsiooni väljatöötamine ja oma projekti harta koostamine.
 • Töö ulatuse, kestuse ja ajakava, vajalike ressursside jne kindlaksmääramine. Optimaalse projektiplaani koostamine.
 • Projekti hindamine ja eelarvestamine.
 • Projektikava koostamine MS Projectis
 • Projekti optimeerimine
 • Projekti esitluse ettevalmistamine

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • tõendi, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust.

Õppekava kinnitamise aeg:

05.04.2021

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min