Tegevusjuhendaja koolitus

Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Eterna Koolituskeskus OÜ

 

Õppekava nimetus:
Tegevusjuhendaja koolitus

 

Õppekavarühm:
Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

 

Õppekava koostamise alus:

 • Kutsestandard „Tegevusjuhendaja, tase 4“
 • Sotsiaalkaitseministri 21. detsember 2015. a määrus nr 71 „Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine”.

 

Õppe kogumaht:

260 akadeemilist tundi (176 ak tundi auditoorset õppetööd, sh 16 ak tundi esmaabiandja väljaõpet, 68 ak tundi praktikat ja 16 ak tundi iseseisvat tööd)

 

Sihtgrupp:
Inimesed, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi abivajadustega täiskasvanu hooldamise valdkonnas.

 

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • keskhariduse olemasolu;
 • isik peab olema teovõimeline;
 • ta on emotsionaalselt stabiilne ja hea pingetaluvusega, vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostöövalmis;
 • tal ei ole sõltuvust alkoholist ega narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest.

 

Õppe eesmärk:
Koolitus annab teadmised ja oskused selleks, et töötada tegevusjuhendajana ja aidata inimesi, kes vajavad kõrvalabi sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab tegevusjuhendaja töö põhimõtteid;
 • arendab, säilitab ja toetab kliendi sotsiaalseid oskusi ja tegevusvõimet;
 • rakendab koostöös teiste tugispetsialistidega meeskonnatöö põhimõtteid;
 • kasutab infotehnoloogilisi vahendeid informatsiooni saamiseks, loomiseks, mõistmiseks ja esitamiseks;
 • omandab teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad tal vajadusel esmaabi anda;
 • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani.

Õppesisu

SOTSIAALABI PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

 • Tegevjuhi töö põhialused
 • Tegevjuhi roll sotsiaalhoolduse valdkonnas, vastutus, kompetentsid
 • Tegevjuhi isiklikud omadused
 • Eesti erisotsiaalkindlustuse põhialused
 • Sotsiaalkindlustuse eriteenused
 • Tegevjuhi tegevust reguleerivad õigusaktid                                                                        
 • Sotsiaalkindlustuse eetilised aspektid
 • Inimõigused sotsiaalkindlustuses

ÜLDTEADMISED PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTE KOHTA

 • Inimarengu elutsükkel
 • Arengupsühholoogia alused
 • Vaimsed häired
 • Psühhopatoloogia
 • Vaimse arengu puue ja seksuaalsus
 • Raske tervisepuue
 • Terviseseisundi jälgimine
 • Psühhiaatrias kasutatavad ravimid

TÖÖ ERISOTSIAALKINDLUSTUSTEENUSTE KASUTAVATE INIMESTEGA

 • Erihooldusteenuseid tarbivad sihtrühmad
 • Meeskonnatöö erisotsiaalkindlustuses
 • Füüsilised ja vaimsed puuded
 • Teenuste osutamine tegevjuhi töös. Kõige sagedamini osutatavad teenused
 • Sotsiaalsed oskused ja igapäevase elu korraldamine

KLIENTIDEGA TÖÖTAMISE ALUSED

SUHTLEMISE ALUSED

 • Tööd soodustavad ja takistavad tegevjuhi isikuomadused. Oma ressursside otsimine ja stressiga toimetulek. Kunstiteraapia
 • Psüühiliste erivajadustega inimestega suhtlemise eripärad
 • Klientidega töötamise meetodid, reaalsusele orienteerumise tehnika
 • Terapeudilised ja arendavad tegevused klientidega töötamisel
 • Probleemse käitumise juhtimine

SPETSIIFILISED OSKUSED TEGEVJUHI TÖÖS

 • Tegutsemisvõime
 • Sihipärane tegevus
 • Psüühiliste erivajadustega inimese tegevuse analüüs, kohanemine ja hindamine
 • Tegevuse kavandamine

ESMAABIANDJA VÄLJAÕPE (16 ak tundi)

 • inimese eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • elustamise ABC;
 • esmaabivõtted ja –vahendid. 

 

Õppemeetodid:
Loengud, arutluskaart, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö

 

Õppekeskkond:
Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.

Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

 

Iseseisev töö:
Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

 

Õppematerjalide loend:

 • „Пособие для руководителя деятельности“, Таллинн 2014 („Tegevusjuhendaja käsiraamat“, Tallinn 2014)
 • Дирк ден Холландер, Жан Пьер Вилькен, „Как клиенты становятся гражданами“, Duo Kirjastus
 • „Спрашиваю и узнаю. Психические расстройства“, Тарту, 2011
 • „80 alternatiivi vabaduse piiramisele“, Vilans e-raamat
 • „Kroonilise psüühikahäirega eaka hooldusjuhend“, Tallinn 2007

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt saja kolmekümne kahes (132) kontakttunnis, praktika sooritamine, esmaabiandja väljaõppe koolitusel osalemine ja tegevusplaani koostamine.

Hindamismeetod:

 • Tegevusplaan (psüühilise erivajadusega inimeste tegevusplaan)

Hindamiskriteerium:

Tegevusplaan on koostatud vormikohaselt, vastavalt esitatud nõudmistele, st õppija oskab analüüsida erivajadustega inimese seisundit ja koostada talle sobiva tegevusplaani.

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • tõendi, kui õpitulemused ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastav haridus ja töökogemus.

 

Õppekava kinnitamise aeg:
23.02.2021

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min