Laomajanduse töötaja koolitus

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Laomajanduse töötaja koolitus

Õppekavarühm:

Hulgi- ja jaekaubandus

Õppe kogumaht:

221 akadeemilist tundi, millest 170 on kontaktõpet ja 51 tundi iseseisvat tööd.

Õppekava koostamise alus:

 • Kutseharidusstandard ( VV määrus nr 130, 26.08.2013)
 • Kutsestandard Laotöötaja, tase 4 - Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu otsus 9/06.06.2012

Sihtgrupp:

Isikud, kes soovivad alustada laomajanduse õppimist.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on laomajanduse alaste teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine, mis võimaldab töötada sekretärina ning täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsestandardile Laotöötaja, tase 4 vastavad kompetentsid.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme;
 • juhib kaupade ümberpaigutamiseks tõstukeid ja kasutab muid seadmeid;
 • järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;
 • oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele;
 • saab ülevaade raamatupidamise alustest ning laos kasutavatest arvutiprogrammidest.

 

Õppesisu:

 

Laotöö toimingud

Ladude jaotus

Laotehnoloogiad ja süsteemid

 • Traditsioonilised tehnoloogiad (madala lao tehnoloogia, peenkaubatehnoloogia, kõrge lao tehnoloogia, virnastamine, sügavriiulid, läbivooluriiulid, mobiilsed riiulid)
 • Poolautomaatsed laosüsteemid (Mini-ja unit load süsteemid, vertikaal- ja horizontaalsüsteemid)

Kaubakäitlemine

 • Kauba mahalaadimine ja hoiuühikute koostamine
 • Kauba vastuvõtukontroll ja hoiukohtade paigutamine
 • Laodokumentatsioon
 • Ristlaadimine (Cross-docking)
 • Hoiustamine ja hoiukohtade hooldamine
 • Hoiustamissüsteemid laos
 • Väljastustellimuste komplekteerimne ja saadetiste konsolideerimine
 • Saadetiste väljastamine laost
 • Inventeerimine: ettevalmitusööd, läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Pakendid ja pakkimne

 • Pakendid ja pakkematertjalid
 • Markeeringud pakenditel
 • Kaubaalused
 • Tagastuslogistika

Tõstukid ja laoseadmed

 • Teisaldamistõstukid
 • Tugiratastõstukid
 • Komplekteerimistõstukid
 • Vastukaaltõstukid
 • Laaadimisslüüsid ja sillad

Töö infosüsteemis

 • Laotarkvara ülevaade
 • Dokumentide loomine ja haldamine
 • Vöötkooditehnoloogia
 • Automaatne tuvastamine

Töökeskkonnaohutus laos

 • Riskitegurid laos
 • Ohutu töötamise nõuded

Logistika alused

 • Logistika mõiste, eesmärgid-ja funktsioonid
 • Tarneahela ja tarneahela juhtimise alused
 • Veokorralduse alused

Klienditeenindus ja kvaliteet logistikas

Arvutiõpetus ja asjaajamine

 • Tekstide töötlemine Word
 • Tabelite vormindamine, Excel
 • Kirjavahetus e-posti teel ja töö Internetis

Asjaajamine

Erialane eesti keel

 • Erialane terminoloogia
 • Suhtlemine klientide ja kolleegidega

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt saja kahekümne seitsmes (127) kontakttunnis.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

 Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on õigus läbi viia logistikakoolitust ja kes omab vastavat haridust.

 Õppekava kinnitamise aeg:

04.01.2018

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min