Õppekorraldus ja müügitingimused

1. Üldkorraldus

1.1. Eterna Koolituskeskuse koolituste korraldamise aluseks on täiskasvanuhariduse õigusaktid ja teised seonduvad õigusaktid. Koolitused toimuvad koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel. Koolitused on läbiviidud kas kontaktõppena või e-õppena. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, 1 akadeemiline tund on 45 minutit. Koolituse pikkus varieerub. Täpne info koolituse detailide kohta on kirjas iga koolituse kirjelduses. Iga koolituse kirjeldus sisaldab täpset infot, kus  antud koolitus toimub.

1.2. Eterna Koolituskeskus OÜ (edasipidi: EKK) asub aadressil Tulika 19, Tallinn.

1.3. Eterna Koolituskeskuse klienditeeninduse telefon on 5819 0798 ning e-posti aadress koolitus@eterna.ee

2. Õppekeskkond

2.1. EKKe õpperuumid asuvad aadressil Tulika 19, Tallinn ja Uus 2, Jõhvi. Kasutatakse ka koostööpartnerite õppeklasse kui see on konkreetse koolituse kirjelduses eraldi välja toodud. Õppeklassides on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid, vajadusel varustatakse iga õppija arvutiga.

2.2. Koolituse õppematerjalide loend on välja toodud konkreetse koolituse kirjelduses. Koolituse õppematerjalid on osalejale tasuta või koolituse hinna sees.

3. Koolitusele registreerumine

3.1 Veebikeskkond on EKKe poolt loodud ja hallatav internetipood, kus klientidel on võimalik registreerida ennast koolitusele ning tasuda koolitusel osalemise tasu eurodes.

3.2 EKKl on õigus ühepoolselt kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente veebikeskkonna teel.

3.3 Ostu tegemiseks tuleb kliendil veebikeskkonnas esitada tellimus.
Tellimuse esitamiseks Klient:
— valib talle sobiva koolituse, ning vajutab nuppu „Registreeru“;
— sisestab lahtritesse nõutavad andmed (nimi, ettevõte, telefoninumber ja e-postiaadress);
— tähistab linnukesega nõustumist Kasutus- ja privaatsustingimustega; ning vajutab nuppu „Kinnitan tellimus“, mille järel saadetakse arve saaja e-posti aadressile registreerumise kinnitus.

3.4 EKKei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

3.5 Koolitusele saab registreeruda täites vastava registreerumisvormi kodulehel, e-posti aadressil koolitus@eterna.ee või telefonil 5819 0798. Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja registreerimistingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid. Registreerumine kinnitatakse koolitusele vastuvõtu teatega e-posti teel.

4. Tasu

 4.1 Tellimuse eest saab Klient tasuda kas arvega, pangalingiga või krediitkaardiga EKK pakutavates maksekeskkondades, alljärgnevalt:

4.1.1 arvega tasumisel edastatakse Kliendi e-postiaadressile arve tasu osas, mille klient kohustub tasuma arves märgitud tähtajaks ning arveldusarvele;

4.1.2 pangalingiga tasumisel suunatakse klient edasi kliendi panga arvelduskeskkonda. Pärast Tasu maksmist peab klient vajutama nupule „tagasi kaupmehe juurde“;

4.1.3 krediitkaardiga tasumisel kuvatakse Kliendile kaartide valikud (Visa/Mastercard/Maestro) ning sobiva valimisel suunatakse klient Montonio keskkonda.

4.2 Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud koolitused, osalejad ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

4.3 Tasu on väljendatud eurodes ja sellel lisandub käibemaks.

4.4 Tellimuse tasumise kohta saadab EKK kliendile e-kirja koos tellimuse kinnitusega. Kui tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud koolitused, valed osalejad vmt), on klient kohustatud viivitamata ühendust võtma EKK klienditeenindusega numbril +372 5819 0798 või e-postiaadressil koolitus@eterna.ee.

4.5 Maksevõimalused ja tagastused

4.5.1 Tellimuse eest saab tasuda veebikeskkonnas näidatud viisidel (arve aluse ülekandega, panga- või krediitkaardiga). Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4.5.2 Kõik tagastused, mida EKK teeb kliendile, tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

5. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusettevõtet hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse toimumist. Teavitada palume e-posti koolitus@eterna.ee või telefoni 58190798 teel.

5.2 Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või lepitakse kliendiga kokku uus koolituse aeg.

5.3 Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, siis ei kuulu koolituse eest tasutud summa tagastamisele.

5.4 Koolituse poolelijätmisel tasu ei tagastata.

5.5 Punkt 5.1 kaotab kehtivuse, st osavõtu tasu ei tagastata vääramatu jõu korral, kui koolitususe korraldamine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik. Vääramatu jõud ehk force majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu kokkulepet sõlmivate poolte tahtest, mida ei saanud pooled mõjutada ega ära hoida ja mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.

6. Koolituse lõpetamine

6.1 Koolituse läbijaile väljastatakse EKKe tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituse osalejale, kes on omandanud antud koolituse õpiväljundid. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovikorral tõend koolitusel osalemisest. Tunnistused ja tõendid väljastatakse peale koolitust 7 tööpäeva jooksul.

7. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

7.1 EKKl on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest kirjas, mis saadetakse 3 tööpäeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.

7.2 Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse osaleja soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

7.3 Koolituse edasilükkamisel tasu ei tagastata ja vastastikkusel kokkuleppel registreeritakse osaleja järgmisse koolitusgruppi.

8. Kvaliteedi tagamise alused 

EKKe õppekavad on vastavuses täiendkoolituse standardis sätestatuga. Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

EKKe koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Kõik avatud koolitused toimuvad meie koolitusruumides aadressil Tulika 19, Tallinn või Uus 2, Jõhvi, kui ei ole märgitud teisiti. EKKe koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klass on minimaalselt varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti) ja tahvliga.

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt koolitajale kui ka kirjalikult vastavalt koolitaja antud juhistele. Tagasiside vaadatakse koolituse pakkuja poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse sisse parendused, kus see on võimalik ning teostatav.

9. Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitka käsitleb kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmed on andmed, mida EKK kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, ettevõte, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal (uudiskirjas)

  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu

  • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente meie tooteuudistest, kampaaniatest ja sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast eemaldada lingi kaudu, mis on uudiskirjas väljatoodud.

Eterna Koolituskeskus OÜ (edasipidi: EKK) on isikuandmete vastutav töötleja. EKK kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt esitatud tellimuse täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib EKK avaldada teavet üksikisikute kohta kolmandale osapoolele (koolitajale), kes osutab EKKle teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Eterna Koolituskeskus OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

EKKe tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

10. Muud tingimused

EKKl on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades kõiki koolitusele registreerunuid hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.
Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad EKKle või koolitajale. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma EKKe kirjaliku nõusolekuta.

Viimati muudetud 18.06.2024