Efektiivse õppekeskkonna kujundamine

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus:

Efektiivse õppekeskkonna kujundamine

3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

142 Kasvatusteadused

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

22 akadeemilist tundi kontaktõpet

5. Õppekava koostamise alus (kui on):

6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Koolieelsete lasteasutuste pedagoogid

7. Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk ontutvustada kuulajatele perekonna talitlemise reegleid ja seaduspärasusi süsteemse perekondliku psühholoogia vaatenurgast, eelkooliealise lapse sotsiaal-psühholoogilise arengu iseärasusi ning süsteemse-fenomenoloogilist lähenemist koolieelsete õppeasutuste töötajate nõustamisel küsimutes, mis tekivad neil professionaalse tegevuse käigus.

8. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab ülevaate perekonnast süsteemse perekondliku psühholoogia vaatenurgast;
 • oskab analüüsida laste ja täiskasvanute vahelisi suhteid;
 • saab teada eelkooliealise lapse sotsiaal-psühholoogilise arengu iseärasustest.

9. Õppesisu:

I moodul „Perekond süsteemse perekondliku psühholoogia vaatenurgast“ (6 ak. tundi)

 • Perekond ja seadused, mille järgi ta elab.
 • Vanemate ja laste vahelised suhted
 • Eriteemad vanemate ja laste vaheliste suhete alal
 • Lapsendamine. Lapse päritolust vaikimine
 • Laps, kes sündis väljapool abielut
 • Hierarhiline kord perekonnas
 • Vanemate ja laste vahelise korra rikkumine ja selle tagajärjed
 • Isa ja ema omaks võtmine

II moodul „Eelkooliealise lapse sotsiaal-psühholoogilise arengu iseärasused“ (6 ak. tundi)

 • Põhilised vanuselised ülesanded
 • Ümbruskonna tähtsus
 • Vanemate ja lasteaia pedagoogide vaheliste suhete iseärasused
 • Laste tüpoloogilsed erinevused ja motivatsiooni iseärasused
 • Lapse arengu iseärasused seoses põhiliste vanuseliste konfliktide lahendamisega
 • Kasvatamise mitteproduktiivsed stiilid
 • Progressiivse arengu tulemus: energia ja elurõõmsus, iseseisvus.

III moodul „Kolmik "perekond – laps - lasteaed" süsteemse perekonnapsühholoogia vaatenurgast“ (6 ak. tundi)

 • Kuidas perekond mõjutab lapse käitumist lasteaias.
 • Vanematega kontakt.
 • Lahutatud vanemate lastega suhete iseärasused: kasvataja roll – lapse käitumise korrektsiooni võimalused ja piirid.
 • Laps ja perekond, millest ta tuleb välja.

IV moodul „Süsteemse-fenomenoloogilise lähenemise rakendamine koolieelsete õppeasutuste töötajate nõustamisel küsimutes, mis tekivad neil professionaalse tegevuse käigus või supervisioon pedagoogidele“. (12 ak. tundi)

 • Pedagoogi isiksus ja tema mõju.
 • Pedagoog ja tema perekond.
 • Pedagoogi positisioon organisatsiooni suhtes.
 • Pedagoog ja kollektiiv.
 • Süsteemse-fenomenoloogiliste supervisioonide näited pedagoogidele ja vanematele.
 • Süsteemne psühholoogia ja stressiteraapia lasteaia pedagoogidele (praktikumid süsteemsete „paigutuste“ meetodil)

10. Õppemeetodid:

Juhitud diskussioon, probleemõpe, grupitöö, loeng

11. Iseseisev töö (kui on):

12. Õppematerjalide loend:

 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kahekümne kahes (22). Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Test (suuline) Hõlmab kõiki koolituse käigus läbitud teemasid.

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on psühholoogia-alane kõrgharidus.

16. Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min