Esmaabiandja väljaõpe

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Esmaabiandja väljaõpe

Õppekavarühm:

Meditsiin

Õppe kogumaht:

16 akadeemilist tundi, millest 16 on kontaktõpet.

Sihtgrupp:

Isikud, kes on asutuste ja ettevõtete esmaabiandjad, autojuhid ning kõik, kes soovivad saada teadmisi esmaabi valdkonnast.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • sab teadmisi ja oskusi, kuidas tagada kannatanu ohutust;
 • oskab anda esmaabi teadvuseta kannatanule;
 • saab ülevade, kuidas aidata luumurdude, haavade ja verejookse korral;
 • oskab anda esmaabi mürgistuste, söövituste, põletuste jt raskete seisundite korral

Õppesisu:

1. Sissejuhatus

 • Esmaabi olemus
 • Kannatanu seisundi hindamine
 • Esmaabi osutamise võtted

2. Elustamine

 • Uppunu elustamine
 • Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti puhul
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral

3. Välised verejooksud

4. Šoki olemus ja selle tunnused.

5. Haavad

 • Haavade teke
 • Sidumise tehnika ja reeglid
 • Kolmnurkrätiku kasutamine
 • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel

6. Traumad ja luumurrud

 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
 • Luumurdudega kaasnevad ohud
 • Liigestraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
 • Lahastamise viisid.

7. Mürgistused

8. Söövitused, põletused, külmakahjustused

9. Praktika

 • Elustamie, laste elustamise omapärasused
 • Käepärased ained ja vahendid, mida saab kasutatada esmaabi osutamisel

Õppemeetodid:

Loeng, juhitud diskussioon, grupitöö

Õppematerjalide loend:

 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kaheteistkümnes (12) kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõputest (praktiline ülesanne) positiivsele tulemusele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes on läbinud on läbinud EPR EA koolituse ja saanud tunnistuse, mis annab õiguse läbi viia esmaabikoolitusi.

Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2016

reaalsus min

 

asutus min

laste1 min