Arhitektuurne projekteerimine ArchiCAD'is

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Arhitektuurne projekteerimine ArchiCAD'is

Õppekavarühm:

Arvutikasutus

Õppe kogumaht:

70 ak tundi, millest 60 ak tundi on auditoorset tööd ja 10 ak tundi iseseisvat tööd

Sihtrühm:

Konstruktorid, tehnoloogid, arhitektid, projektide koostajad ja kõik, kes soovivad omandada elu- ja mitteeluruumide projekteerimise oskusi.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda ülevaate programmist ning baasteadmisi ja oskusi 3D joonestamiseks. Saadud teadmised ja oskused võimaldavad õppijal ennast arvutiga töötamisel täiendada ja elukestvas õppes osaleda.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • omandab programmi funktsioonid, mis võimaldavad lahendada erinevaid arhitektuuri ja kujunduse vorme;
 • suudab töötada samaaegselt projekti ja sellega kaasneva ehitusdokumentatsiooni komponendi loomise kallal;
 • oskab arendada projekti vahepealsete ja dokumenteeritud võimaluste kiire visualiseerimisega. 

Õppesisu:

Sissejuhatus ArchiCAD-süsteemi

 • Pakendi eesmärk
 • Võrdlus teiste arhitektuuriprogrammidega
 • Arvutidisaini võimalused ja omadused
 • ArchiCAD liidese omadused
 • Tööriistaribad
 • Kasutajaprofiilide kasutamine

Tööriistad seinte ja põrandate ehitamiseks

 • Seina baasjoon
 • Seinte ehitamise meetodid, nende sidumine
 • Kontuuride redigeerimise tööriist korruste kontuuride redigeerimise näite abil

2D joonestusvahendite kasutamine

 • Jed, ringid, Bezieri kõverad
 • Liinitüübid, ehitus- ja redigeerimistehnikad
 • Liinide muutmine funktsioonideks
 • Võlukepi valikud
 • Värvi ja joone laiusega töötamise eripära
 • Kihtide kasutamise võimalused

Katused, 3D-võrgusilmad

 • Kuuri ehitamise tööriist
 • Katuse kalde baasjoon
 • Kallaku all oleva nõlva lõikamise tunnused
 • Kaldkatuse seina trimmimise omadused
 • Mitmetasandiliste katuste ehitamise tunnused
 • Kuppellkatuste ehituse tunnused
 • Võlvkatuste ehituse tunnused
 • Kooniliste katuste ehitamise tunnused
 • 3D-võrgusilma tööriista kasutamise võimalused maastiku loomiseks, keerukateks katusteks, mullatööde kavandamiseks

Töö põrandate, redelitega

 • Põrandate loomine, kustutamine, kopeerimine
 • Taustpõrand
 • Sektsiooni ja kõrguse loomise tööriist
 • Fassaadide / sektsioonide kasutamise omadused disainiprojektides: mudel, joonis, joonise värskendamine
 • Treppide loomine ja redigeerimine
 • Erinevatel korrustel asuvate treppide pildi pakkumise omadused: ülemine, alumine, vahepealne
 • Trepi kokkuhoiu ja avamise tunnused
 • 3D kärped

Mõõtmine ja redigeerimine

 • Plaanide, sektsioonide, fassaadide mõõtmed
 • Automaatne mõõtmine
 • Tekstiteabe sisestamine joonistesse, tähelepanu laienditesse

Projekti visualiseerimine

 • Katete kasutamine
 • Kasutades tavalist tekstuuriteeki, kohandage oma tekstuuri
 • Pildimootorid
 • Renderdusmootor LightWorks
 • Valgusallikate kasutamine
 • Foto loomine

Printimine. Animatsioonistseenide ehitamine

 • Printimisvõimalused, printimiskäsud
 • Päikese trajektoor
 • VR-objektid
 • VR-stseenid
 • Lasketrajektoor

Õppemeetodid:

Juhitud diskussioon, probleemõpe, grupitöö, loeng

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas. 

Õppematerjalide loend:

 • Наталья Малова, ArchiCAD 20 в примерах. Русская версия. Издательство: «БВХ-Петербург», Санкт-Перербург, 2017
 • Ольга Иванова, Archicad 11 на примерах. Русская версия.Издательство: «БВХ-Петербург», Санкт-Перербург, 2008
 • Справочное руководство ArchiCAD 14 – 24 версии (встроенный учебник в программу ArchiCAD)
 • https://helpcenter.graphisoft.com/ru/
 • https://autocad-specialist.ru/ (Алексей Меркулов)
 • Короев Ю.И, Черчение для Строителей. Издательство «Высшая школа», 2017
 • Адамович В.В., Бархин Б.Г., Варежкин В.А. и др. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений, издательство «Стройиздат», Москва, 1984
 • Эрнст Нойферт, Строительное проектирование, издательство «Архитектура-С», 2006
 • Эрнст Нойферт, проектирование и строительное. Дом, квартира, сад. Издательство: «Архитектура-С», 2006
 • Дженни Гиббс: Настольная книга дизайнера интерьера. Издательство: «Бертельсманн», 2008
 • Ландшафтный дизайн. Практическая энциклопедия. Издательство: «Росмэн», Санкт-Петербург, 2002

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt neljakümne viies (45) kontakttunnis. Lisaks tuleb teha lõputöö vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid.
Kolmemõõtmelise objekti ehitamine

Õppija peab …

 • looma objekti koos sise- ja välisküljega, kasutades projektis oma materjale ja esemeid
 • vormistama ja välja printida projekti mitmelehelise dokumendi

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on infotehnoloogia erialane haridus.

Õppekava kinnitamise aeg:

21.03.2022

reaalsus

opeastustele

LK Eterna