Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus

Õppekavarühm:

Lastehoid ja teenused noortele

Õppe kogumaht:

240 ak tundi (160 ak tundi auditoorset õppetööd, sh 16 ak tundi esmaabiandja väljaõpet ja 4 ak tundi toiduhügieenikoolitust, 80 ak tundi iseseisvat tööd)

Õppekava koostamise alus:

Kutsestandard "Lapsehoidja, tase 5"(kehtib alates15.04.2021)

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10889081

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalse arengu toetamiseks.

Õppe alustamise tingimused (alus: Sotsiaalhoolekande seadus, § 454) (Nõuded teenust vahetult osutavale isikule)

 • isik peab olema teovõimeline;
 • ta on emotsionaalselt stabiilne ja hea pingetaluvusega, vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostöövalmis ning lastest ja vanematest lugupidav;
 • temalt ei ole perekonnaseaduses sätestatud alustel hooldusõigust ära võetud või seda ei ole piiratud;
 • teda ei ole kõrvaldatud eestkostja kohustuste täitmiselt;
 • tal ei ole sõltuvust alkoholist ega narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on ette valmistada spetsialist, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest ning toetada tema intellektuaalset, füüsilist, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab luua lapsele / erivajadustega lapsel turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
 • hooldab last igapäevastes toimingutes; luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna lapse arenguks;
 • oskab aidata lapsel täita eakohaseid päevategevusi, juhendades ja motiveerides last, lähtudes tema arengust ja individuaalsetest võimetest;
 • oskab hinnata kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
 • järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

Õppesisu:

TURVALISE KESKKONNA TAGAMINE LAPSELE

 • töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
 • laste hoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
 • kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;

LAPSE KASVU JA ARENGU TOETAMINE

 • lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
 • lapse füüsilist, psüühilist, emotsionaalset ning sotsiaalset arengut mõjutavad tegurid;
 • väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
 • kombeõpetus ja eetika;
 • eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused.

KOOSTÖÖ̈ VANEMATEGA

 • lapsekasvatuse põhialused;
 • pedagoogika ja psühholoogia alused;
 • nõustamispõhimõtted;
 • suhtlemispsühholoogia alused.

LAPSE HÜGIEENIHARJUMUSTE KUJUNDAMINE, JUHENDAMINE HÜGIEENI TÄITMISEL JA VAJADUSEL ABISTAMINE

 • puhtusekasvatus;
 • lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid;
 • lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus.

LAPSE TOITMINE JA LAPSE ABISTAMINE SÖÖMISEL

 • söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja kombeõpetuse põhialused;
 • laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
 • menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused.

LAPSE TERVISLIKU SEISUNDI JÄLGIMINE, TERVISE EDENDAMINE, HAIGE LAPSE EEST HOOLITSEMINE

 • lapse tervist ohustavad tegurid;
 • lapse tervist edendavad tegurid;
 • lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
 • lapse esmaabi;
 • imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
 • puudega lapse hooldamise ning põetamise alused.

LAPSEHOIUTEENUSE OSUTAMINE

 • kutse-eetika;
 • kutsealaga seonduvad õigusaktid;
 • lapsehoid kui ettevõtlus.

HEV-LASTEGA TÖÖ

 • HEV-lastega töötamise alused;
 • HEV-laste toetamine;
 • HEV-laste eest hoolitsemise alused.

ARVUTI KASUTAMINE

 • põhiteadmised enamkasutatavatest programmidest (MS Office, veebilehitsejad) ja riistvarast;
 • veebikasutuse võimalused;
 • internetiturvalisus (käitumine internetis, ohud, probleemilahendus).

ESMAABIANDJA VÄLJAÕPE

 • lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • elustamise ABC;
 • esmaabivõtted ja –vahendid.

TOIDUHÜGIEENIKOOLITUS

 • Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja infektsioonid
 • Toiduainete füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Toiduainete säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Puhastamine ja desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje
 • Isiklik hügieen
 • Enesekontrolli põhimõtted
 • Toiduainete käitlemist käsitlevad õigusaktid
 • Toiduaineid käitleva töötaja kohustused ja vastutu toiduhügieeninõuete täitmise järgimise eest vastavalt tema tööülesannetele

Õppemeetodid:

Loengud, arutluskaart, juhitud diskussioon, mõistekaart, probleemõpe, grupi- ja paaristöö,

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

Iseseisev töö:

Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

Õppematerjalide loend:

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt saja kahekümnes (120) kontakttunnis ja vähemalt kümne iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod

Test (vestlus)

Hindamiskriteeriumid

 • mõistab EV sotsiaalpoliitika ja lastekaitse põhimõtteid ning sotsiaalhoolekande korralduse aluseid;
 • mõistab lapsele turvalise kasvukeskkonna loomise põhimõtteid;
 • planeerib lapse füüsilist, psüühilist, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut toetava keskkonna, arvestades lapse individuaalsust ja arengufaasi;
 • viib läbi eakohaseid päevategevusi, juhendades ja motiveerides last, lähtudes tema arengust ja individuaalsetest võimetest;
 • jälgib lapse tervislikku seisundit ja vajadusel sekkub;
 • tunneb ära eluohtlikud seisundid ja annab esmaabi;
 • mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.

Kursuse läbimisel väljastatavad dokumendid:

Eterna Koolituskeskus OÜ väljastab:

 • tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • tõendi, kui õpitulemused ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on pedagoogika või/ja psühholoogia alane haridus ja vastav töökogemus.

Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2021

reaalsus

opeastustele

LK Eterna