Tegevusjuhendaja

Õppekava on koostatud vastavalt sotsiaalministri määrusega heaks kiidetud programmile, RTL 2009, 31 405. “Tegevjuhtide koolitus- ja täiendõppeprogrammide rakendamine”

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab tegevusjuhendaja töö põhimõtteid;
 • arendab, säilitab ja toetab kliendi sotsiaalseid oskusi ja tegevusvõimet;
 • rakendab koostöös teiste tugispetsialistidega meeskonnatöö põhimõtteid;
 • kasutab infotehnoloogilisi vahendeid informatsiooni saamiseks, loomiseks, mõistmiseks ja esitamiseks;
 • omandab teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad tal vajadusel esmaabi anda;
 • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani.

Õppesisu

SOTSIAALABI PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE

 • Tegevjuhi töö põhialused
 • Tegevjuhi roll sotsiaalhoolduse valdkonnas, vastutus, kompetentsid
 • Tegevjuhi isiklikud omadused
 • Eesti erisotsiaalkindlustuse põhialused
 • Sotsiaalkindlustuse eriteenused
 • Tegevjuhi tegevust reguleerivad õigusaktid                                                                        
 • Sotsiaalkindlustuse eetilised aspektid
 • Inimõigused sotsiaalkindlustuses

ÜLDTEADMISED PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA INIMESTE KOHTA

 • Inimarengu elutsükkel
 • Arengupsühholoogia alused
 • Vaimsed häired
 • Psühhopatoloogia
 • Vaimse arengu puue ja seksuaalsus
 • Raske tervisepuue
 • Terviseseisundi jälgimine
 • Psühhiaatrias kasutatavad ravimid

TÖÖ ERISOTSIAALKINDLUSTUSTEENUSTE KASUTAVATE INIMESTEGA

 • Erihooldusteenuseid tarbivad sihtrühmad
 • Meeskonnatöö erisotsiaalkindlustuses
 • Füüsilised ja vaimsed puuded
 • Teenuste osutamine tegevjuhi töös. Kõige sagedamini osutatavad teenused
 • Sotsiaalsed oskused ja igapäevase elu korraldamine

KLIENTIDEGA TÖÖTAMISE ALUSED

SUHTLEMISE ALUSED

 • Tööd soodustavad ja takistavad tegevjuhi isikuomadused. Oma ressursside otsimine ja stressiga toimetulek. Kunstiteraapia
 • Psüühiliste erivajadustega inimestega suhtlemise eripärad
 • Klientidega töötamise meetodid, reaalsusele orienteerumise tehnika
 • Terapeudilised ja arendavad tegevused klientidega töötamisel
 • Probleemse käitumise juhtimine

SPETSIIFILISED OSKUSED TEGEVJUHI TÖÖS

 • Tegutsemisvõime
 • Sihipärane tegevus
 • Psüühiliste erivajadustega inimese tegevuse analüüs, kohanemine ja hindamine
 • Tegevuse kavandamine

ESMAABIANDJA VÄLJAÕPE (16 ak tundi)

 • inimese eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • elustamise ABC;
 • esmaabivõtted ja –vahendid. 

Sihtgrupp:

inimesed, kes soovivad töötada erisotsiaalkindlustuse valdkonnas. Vaja on vähemalt keskharidust ja soovi töötada psüühikahäiretega inimestega.

Koolituse eesmärk:

Erivajadustega inimeste tegevuste juhina töötamiseks vajalike teadmiste omandamine, mis võimaldab tegevjuhil erivajadustega inimesi nõustada, et nende sotsiaalseid oskusi ja igapäevaste toimingutega toimetulekut parandada ning vajalikku välisabi kindlustada.

Õppekeel: vene keel

Kursuse kestus: 260 akadeemilist tundi (176 ak tundi auditoorset õppetööd, sh 16 ak tundi esmaabiandja väljaõpet, 68 ak tundi praktikat ja 16 ak tundi iseseisvat tööd)

Lektorid: A. Martõnov, A. Lensment, G.Novitskaja, A. Boiko,

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

 
 
 
 
 
 
 

Toimumiskoht:  Uus 2, Jõhvi

Koolitus võib toimuda nii õpperuumis kui ka veebikeskkonnas. Veebikeskkond võimaldab õppijal osaleda koolitusel, lahkumata kodunt või töölt, siis, kui tal ei ole võimalust tulla õpperuumi. Veebikeskkonna kasutamine annab meie koolituskeskusel võimaluse kaasata õppetöösse kõrgkvalifitseeritud lektoreid/õppejõude, vaatamata koolituse toimumise kohale. Veebikeskkonna kasutamise juhendiga võib tutuvuda siin. 

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5263 216 | koolitus@eterna.ee

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
02.11.21 25.02.22 Jõhvi Tegevusjuhendaja
02.11.21 25.02.22 Tallinn Tegevusjuhendaja
06.12.21 22.04.22 Jõhvi Tegevusjuhendaja
06.12.21 22.04.22 Tallinn Tegevusjuhendaja