Esitluse loomine PowerPoint’is

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Esitluse loomine PowerPoint’is

Õppekavarühm:

Arvutikasutus

Õppe kogumaht:

25 ak tundi, millest 20 ak tundi on auditoorset tööd ja 5 ak tundi iseseisvat tööd.

Sihtrühm:

Isikud, kes soovivad õppida kvaliteetsete esitluste loomise ja esitamise parimaid tehnikaid. 

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda teadmised MS PowerPoint’is loomisest ja esitamisest. Saadud teadmised ja oskused võimaldavad õppijal ennast täiendada ja elukestvas õppes osaleda.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab panna oma ideid informatiivsetesse slaididesse;
 • saab töötada tekstide, piltide, skeemide ja diagrammidega;
 • oskab lisada efekte, interaktiivseid juhtimiselemente, hüperlinke ja animatsioone.

Õppesisu:

 • Esitluse eesmärgi tuvastamine
 • Sihtrühma tuvastamine
 • Esitluse vormi ja materjali esitamise viiside valimine
 • Esitluse kava koostamine
 • Esitluse struktuuri valimine
 • Väljendusvahendite liigid ja soovitusi nendega töötamiseks
 • Tüüpiliste vigade tuvastamine
 • Praktika. Esitluse koostamine

Õppemeetodid:

Arutluskaart, juhitud diskussioon, probleemõpe, grupitöö, loeng

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

Õppematerjalide loend:

Секреты PowerPoint

45 уроков для изучения после прохождения курса. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt viieteistkümnes (15) kontakttunnis ja vähemalt kolmes (3) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid.
Esitluse loomine

Õppija oskab …

 • töötada tekstide, piltide, skeemide ja diagrammidega;
 • lisada efekte, interaktiivseid juhtimiselemente, hüperlinke ja animatsioone;
 • luua esitlus vastavalt esitatud nõuetele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on infotehnoloogia erialane haridus.

Õppekava kinnitamise aeg:

21.03.2022

reaalsus

opeastustele

LK Eterna