Materjalide toimetamine ja küljendamine Adobe InDesign'is

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Materjalide toimetamine ja küljendamine Adobe InDesign'is

Õppekavarühm:

Arvutikasutus

Õppe kogumaht:

70 ak tundi, millest 48 ak tundi on auditoorset tööd ja 22 ak tundi iseseisvat tööd

Sihtrühm:

Isikud, kes soovivad saada teadmisi trükiste küljendamisest.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on praktiliste teadmiste omandamine erinevate trükiste (reklaamid, voldikud, ajakirjad) küljendamiseks ja trükikõlbliku PDF-iks vormistamiseks. Saadud teadmised ja oskused võimaldavad õppijal ennast arvutiga töötamisel täiendada ja elukestvas õppes osaleda. 

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • õpib looma ja kujundama dokumente;
 • saab töötada eriefektide, varjude, läbipaistvusega;
 • saab ülevaate objektide rühmade muundamisest, loomisest ja blokeerimisest;
 • saab rakendada oskusi tabelite, stiilide, värvide ja gradientidega töötamisel. 

Õppesisu:

SISSEJUHATUS

 • Põhiteave kirjastamissüsteemide, terminoloogia, põhimõistete kohta
 • Üldine trükikirja teave
 • Adobe InDesigni tööruum

DOKUMENDI PAIGUTUS

 • Kasutaja lehe suuruse loomine
 • Põhilehtede redigeerimine
 • Veergudega tekstiraamide loomine
 • Põhilehtede rakendamine dokumendilehtedele
 • Sektsioonide lisamine lehtede numeratsiooni muutmiseks
 • Pealehe elementide määramine dokumendilehel
 • Praktiline töö: brošüüri küljenduse põhielementide paigutamine
 • Kihtide kasutamine

TÖÖ RAAMIDEGA

 • Pildi suuruse muutmine ja selle teiseldamine
 • Teksti paigaldamine graafika ümber
 • Teksti määramine ja värvimine värviga täidetud raamis
 • Mitme objekti joondamine
 • Kujutise pööramine selle raamis

TEKSTI IMPORTIMINE JA MUUTMINE

 • Materjali, graafiliste ja tekstifailide toetatud vormingute import
 • Otsimine ja asendamine tekstis, trükivigade kõrvaldamine
 • Tekstikastide linkimine ahelateks

TEKSTI PAIGUTUS: PÕHITEHNIKAD

 • Hüfoneerimine ja õigekirjakontroll
 • Erimärkide ja tähestike kasutamine
 • Loendite ja muude standardelementide paigutus

TÖÖ VÄRVIGA

 • Väljaande värvilahendus
 • Publikatsiooni elementide värvimiseks paneelide värv ja mustrid kasutamine
 • Lihtsad, komposiit- ja segavärvid: parameetrite ja värvide eraldamise eripära
 • Värvigradiendid

PILTIDE IMPORTIMINE JA LINKIMINE

 • Piltide lisamine teistest programmidest
 • Imporditud failide linkide haldamine
 • Photoshopi radade ja alfakanalite uurimine
 • Adobe Illustratori faili importimine
 • Kuva valikud
 • PDF-faili asetamine
 • Raamatukogu loomine

TABELITE LOOMINE

 • Tabeli importimine ja vormindamine
 • Lahtriservade lisamine
 • Tabeli päise ning lahtrite vormindamine
 • Piltide paigutamine tabelirakkudesse
 • Mitme pildi paigutamine ühte lahtrisse
 • Teksti vormindamine tabelis

TRÜKKIMISEKS ETTEVALMISTAMINE JA TRÜKKIMINE

 • Väljaande "eelnevalt lõigatud" ja "pärast lõikamist" kontseptsioon
 • Faili ettevalmistamine kaugväljundi  edastamiseks. Kõigi vajalike komponentide kogumine ühte kausta.
 • Värvide eraldamise esialgne kontroll
 • Värvide eraldamise väljund. Väljundparameetrite konfigureerimine

VEKTORKUJUTISTE LOOMINE

 • Tööriistaga pliiats kõverate segmentide joonestamine
 • Liittee loomine
 • Kopeerimine ja dubleerimine ühe toiminguga
 • Tee lõikamine tööriista käärid abil
 • Objektidest peegelkoopia loomine

LÄBIPAISTVUSEGA TÖÖTAMINE

 • Mustvalge pildi importimine ja värvimine
 • Läbipaistvuse valikute rakendamine
 • Segamisrežiimi korruta rakendamine
 • Pildi servade hägustamine
 • Adobe Illustratori failide importimine ja kohandamine
 • Varju efektide loomine

FAILIDE ÜHENDAMINE RAAMATUTEKS

 • Raamatufaili loomine
 • Lehtede järjestuse ja numeratsiooni määramine
 • Sisukorra faili lisamine
 • Sisukorra loomine eraldi peatüki jaoks
 • Stiilide määramine
 • Raamatudokumentide sünkroniseerimine
 • Raamatu aineindeksi loomine
 • Ristviidete loomine

EKSPORT PDF-VORMINGUSSE

 • PDF-faili loomine e-posti või veebipostituse jaoks
 • Adobe InDesign CS2 abil loodud PDF-dokumenti ülevaatmine
 • Kihtidega PDF-faili loomine
 • Kihtidega PDF-faili vaatamine rakenduses Adobe Acrobat Professional 7.0.

VÄRVIDE KONSISTENTSI TAGAMINE

 • ICC profiilide kohta
 • Adobe InDesignis värvihalduse kohandamine
 • Vaiketööpindade määramine
 • Allikaprofiilide määramine
 • Imporditud piltide värvihaldus Adobe InDesignis
 • Profiili määramine pärast pildi importimist
 • Värvihalduse kohandamine Adobe Photoshopis
 • Profiili lisamine Adobe Illustratoris loodud pildi sisse
 • Värvihalduse reguleerimine rakenduses Adobe Illustrator
 • Adobe Illustratori faili paigaldamine

Õppemeetodid:

Arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, probleemõpe, grupitöö, loeng

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

Õppematerjalide loend:

 • Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kolmekümne kuues (36) kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid.
Test

 • saab kujundada reklaammaterjale, voldikuid;
 • saab vormistada töid trükikõlbulikuks PDF-iks.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on infotehnoloogia erialane haridus.

Õppekava kinnitamise aeg:

04.03.2021

reaalsus

opeastustele

LK Eterna