Planeerimine MS Project'is

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:

Planeerimine MS Project'is

Õppekavarühm:

Arvutikasutus

Õppe kogumaht:

18 ak tundi, millest 12 ak tundi on auditoorset tööd ja 6 ak tundi iseseisvat tööd. 

Sihtrühm:

Mänedžerid, administraatorid ja projektide finantsanalüütikud, kel on praktiline arvutikasutamise kogemus.

Õppe eesmärk:

Koolituse eesmärk on õpetada, kuidas koostada projekte MS Project programmis.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab koostada ja teostada projekti MS Project abil;
 • suudab luua vahedaatumitega projektigraafikuid;
 • oskab organiseerida tööde vahelisi seoseid;
 • suudab korrigeerida graafikute tööd plaani muutumise korral.

Õppesisu:

SISSEJUHATUS. TÖÖ LIHTSATE PROJEKTIDEGA

 • Põhimõisted: eesmärgid, verstapostid, ressursid, projekti kolmnurk
 • Projektis osalejad
 • Juhtimise peamised objektid: rahandus, rakendamise tingimused, tootmisressursid, personal
 • Ülevaade tooteperekonna funktsioonidest: Project Standard, Project Professional ja Project Server
 • Lihtsa projekti loomine
 • Projekti peretoote võimaluste praktiline kasutamine erinevate osalejate poolt: juht, teostaja

PLANEERIMINE

 • Etapi andmete sisestamine
 • Etappide hierarhilise struktuuri loomine
 • Etappide vaheliste seoste loomine
 • Kalendritega töötamine: standardkalendri muutmine, etapile ainulaadse kalendri määramine, ressurss
 • Planeerimise tüübi mõiste
 • Tähtaegade määramine.
 • Korduvate etappide loomine.
 • Kriitilise tee meetod.
 • Projekti optimeerimine.

 RESSURSSIDE PLANEERIMINE

 • Ressursside tüübid
 • Ressursside loendi sisestamine
 • Ressursside loendi eksportimine. Ressursside määramine etappidesse
 • Projekti maksumuse arvutamine
 • Etappide tüübid
 • Etapile täiendavate ressursside määramine
 • Materiaalsete ressursside planeerimine
 • Verstapostide ja ressursside konfliktid
 • Tüüpilise projekti ehitamine

PROJEKTI OPTIMEERIMINE

 • Ressursside koormuse tasakaalustamise ülesanne
 • Ressursside laadimise automaatne tasandamine
 • Ressursside tasandamine käsitsi
 • Ressursside laadimise profiilid

MITME PROJEKTIGA TÖÖTAMINE

 • Mitme projektsiooni mõiste
 • Jagatud ressursside kogumi kasutamine
 • Ühine ressursikoormuse tasandamine
 • Projektide konsolideerimine
 • Projektidevaheliste linkide loomine
 • Suure hulga projektidega töötamise tunnused
 • Ettevõtte globaalse malli ja ettevõtte ressursside kogumi kasutamise eelised

PROJEKTI JÄLGIMINE

 • Graafiku pidamine
 • Meetodid projekti meeskonnaga suhtlemiseks
 • Põhiplaani kontseptsioon. Lähtejoonte ja vaheplaanide kasutamine
 • Töö ulatuse säilitamine
 • Teenitud väärtuse metoodika

PROJEKTI INTEGREERIMINE MS OFFICE'I RAKENDUSTEGA

 • Andmete eksport ja import
 • Skeemide kasutamine
 • Standardaruannete printimine
 • Töömeeskonnaga suhtlemise meetodid
 • Makrode kasutamine
 • Projektiversioonide võrdlus

MS PROJEKTI SEADISTAMINE

 • Project Serveri põhifunktsioonid. Ülevaade kohandamisvalikutest
 • Projekt- vastavalt ettevõtte spetsiifikale
 • Vaadete kohandamine
 • Kohandatud filtrid, rühmitused, vaated, vormid, aruanded
 • Kohandatud väljade kasutamine
 • Kohandatud väljade programmeerimine, graafiliste näitajate seadistamine
 • Andmete analüüs Excelis
 • Ülevaade projekti serveri funktsioonidest
 • Projekti konfigureerimine Project Serveriga töötamiseks
 • Erinevate lehtedega projektitöö avaldamine projekti koduleheküljel

Õppemeetodid:

Juhitud diskussioon, probleemõpe, grupitöö, loeng 

Õppekeskkond:

Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas. 

Õppematerjalide loend:

1.         https://www.youtube.com/watch?v=muJULpo7bxc

MS Project Гид по интерфейсу4

2.         https://www.youtube.com/watch?v=uF4cPlcFSg4 

Создаание простого проекта (видео урок)

3.         https://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/15/LP.htm 

Практикум по MS Project

4.         https://coderlessons.com/tutorials/microsoft-technologies/uznaite-microsoft-project/ms-project-kratkoe-rukovodstvo 

Краткое руководству по интерфейсу и адаптации настроек для создания учебного проекта.

5.         https://skillbox.ru/media/management/ms_project/ 

Помощник для менеджера в планировании проектной деятельности

6.         https://blog.ganttpro.com/ru/obzor-ms-microsoft-project/ 

Обзор возможностей MS PROJECT

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt üheksas (9) kontakttunnis.Lisaks tuleb teha lõputöö vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid.
Projekti loomine

Õppija oskab koostada ja teostada projekti, kasutades kõiki selleks vajalikke funkstioone.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Eterna Koolituskeskus OÜ tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kellel on infotehnoloogia erialane haridus. 

Õppekava kinnitamise aeg:

04.05.2021

reaalsus

opeastustele

LK Eterna