ERIPEDAGOOGIKA (I OSA)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eterna Koolituskeskus OÜ

Õppekava nimetus:
Eripedagoogika 

Õppekavarühm:
Kasvatusteadus

Õppe kogumaht:
160 ak. tundi (100 ak. tundi auditoorset tööd ja 60 ak. tundi iseseisvat tööd)

Sihtrühm:
Õppeasutuste pedagoogid, tugispetsialistid ja teised spetsialistid, kes tegelevad erivajadustega lastega.

Koolituse eesmärk:

Aidata õpetajal märgata ja analüüsida selliseid erinevusi õpilase arengus, mis nõuavad individuaalset õppekava; tutvuda mõningate pedagoogiliste võtetega, mis on vajalikud inklüsiivkoolis; anda seadusandlusest ülevaade töötamaks erivajadustega lastega; õpetada käsumeetodil lähenemist pedagoogilises praktikas.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab töötada erivajadustega lastega;
 • püstitab õpieesmärgid, arendab ja toetab lapsi nende eesmärkide saavutamisel;

Õppesisu

HEV-LASTE ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED

 • HEV-laste toetamise korraldus.
 • Erivajadustega laste vastuvõtmise alused ja kord õppeasutuses.
 • Kasvatuslike ja hariduslike erivajadustega lastega inklusiivne töö
 • Erivajadustega laste määratlemise põhimõtted.
 • Arengupsühholoogia ülevaade. Individuaalsed iseärasused ja nende arvestamine õppetöös.
 • HEV-laste arengu jälgimine.
 • Individuaalse arengu jälgimise kaardid.

HEV-LASTE ARENGU TOETAMINE

 • Kes on kasvatuslike ja hariduslike erivajadustega lapsed tänapäeval?
 • Käitumislikud arengu häired (laste agressioon, erinevad sündroomid ja nende ületamine, hüperaktiivsuse sündroom jt).
 • Erivajadustega laste tunnetuse, tähelepanu, mälu ja mõtlemisprotsesside iseärasused.
 • Intellekti arengu häired ja vaimne taandareng.
 • Autism (mõiste ja diagnoos). Õppeasutuse võimalused.
 • Lapse arengu iseloomustuse kirjeldamine õpetaja poolt

HEV-LASTELE TEENUSTE OSUTAMISE TÖÖ KORRALDAMISE ALUSED

 • Pedagoogde ja vanemate koostöö HEV-laste õpetamisel.
 • Vanemate psühholoogiline tugi. HEV-laste vanematega töö.
 • HEV-laste toetamine ja neile teenuste osutamine.
 • HEV-lastele sobiva keskkonna loomine
 • Meeskonnatöö roll HEV-laste toetamisel ja õpetamisel

Õppemeetodid:
Loengud, arutluskaart, juhitud diskussioon, probleemõpe, praktilised ülesanded, grupi- ja paaristöö. 

Iseseisev töö:
Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks.Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

Õppekeskkond:
Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efeketiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõikide õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
Koolituskeskuse õppekeskkond moodustub füüsilisest keskkonnast. Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Koolituskeskusel on õppeklassid Jõhvis, samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse Tallinnas, Narvas ja teistes Eestimaa linnades. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituskeskusel on olemas mobiilsed klassiarvutid. Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga. Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid. Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada internetiühendust. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

Õppematerjalide loend:

1. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Социальные и организационные проблемы педиатрии. Избранные очерки. М., 2003. 511 с.
2. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития: Учеб. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. — Т. 2, 5. — М.: Педагогика, 1983.
4. Карелова Г.Н. Современная политика в интересах детей в современной России. М., 2001. 155 с.
5. Лазуренко С. Б., Простова М. В. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. VII междунар. науч.-практ. конф. Часть III. – Новосибирск: СибАК, 2011.
6. Малофеев Н.Н. Реабилитация средствами образования должна начинаться с первых месяцев жизни ребенка. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://.www.ise.iip.net
7. Малофеев Н.Н. От выявления дефекта к индивидуальному плану развития ребенка // Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка: Материалы Российско-фламандской научно-практической конференции. СПб., 2001. — Ч.1.- С. 19-25.
8. Малофеев Н.Н. Перспективы развития учебных заведений для детей с особыми образовательными потребностями в России // Актуальные проблемы интегрированного обучения.— М.: Права человека, 2001. — С. 30-46.
9. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2006.
10. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребёнку с задержкой психического развития Научно – практическое руководство. – СПб.: Речь, 2006.
11. Основы специальной психологии: Учеб. Пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.В.Кузнецова, Л.И.Переслени, Л.И.Солнцева и др.; Под ред. Л.В.Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
12. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамная, Т.А.Добровольская и др.; Под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
13. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста / Под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: Просвещение, 2003 — 164 с. + Приложение.
14. Соколова Е.В. Отклоняющееся развитие: причины, факторы, условия преодоления. Новосибирск, 2003. 208с.
15. Специальная дошкольная педагогика: Учеб. пособие / Под ред. Е.А. Стребелевой, — М.: Издат. центр «Академия», 2001. — 312 с.
16. Стребелева А.Е., Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта: Учеб. издание. — М.: Просвещение, 2010. — 271 с.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt seitsmekümne viies (75) kontakttunnis ja õpilase iseloomustuse esitamine.

Hindamismeetod:

Õpilase iseloomustus.

Hindamiskriteerium:

Õpilase iseloomustus on tehtud ja valmis kasutamiseks.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

 • Eterna Koolituskeskus OÜ väljastab:
  tunnistuse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
 • tõendi, kui õpitulemused ei ole saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastavat haridust ja töökogemust.

Õppekava kinnitamise aeg:
04.04.2017

reaalsus

opeastustele

LK Eterna