Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistent

lapsehoidja

 

 

 

 

 

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on ette valmistada spetsialist, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest ning toetada tema intellektuaalset, füüsilist, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut.

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab luua lapsele turvalise ning toetava kasvukeskkonna, arvestades lapse individuaalsust, vanust ja vajadusi;
 • hooldab last igapäevastes toimingutes; luues emotsionaalse ja turvalise keskkonna lapse arenguks;
 • oskab aidata lapsel täita eakohaseid päevategevusi, juhendades ja motiveerides last, lähtudes tema arengust ja individuaalsetest võimetest;
 • oskab hinnata kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
 • järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid

Õppesisu

TURVALISE KESKKONNA TAGAMINE LAPSELE

 • töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
 • laste hoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
 • kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;

LAPSE KASVU JA ARENGU TOETAMINE

 • lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
 • lapse füüsilist, psüühilist, emotsionaalset ning sotsiaalset arengut mõjutavad tegurid;
 • väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
 • kombeõpetus ja eetika;
 • eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused.

KOOSTÖÖ̈ VANEMATEGA

 • lapsekasvatuse põhialused;
 • pedagoogika ja psühholoogia alused;
 • nõustamispõhimõtted;
 • suhtlemispsühholoogia alused.

LAPSE HÜGIEENIHARJUMUSTE KUJUNDAMINE, JUHENDAMINE HÜGIEENI TÄITMISEL JA VAJADUSEL ABISTAMINE

 • puhtusekasvatus;
 • lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid;
 • lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus.

LAPSE TOITMINE JA LAPSE ABISTAMINE SÖÖMISEL

 • söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja kombeõpetuse põhialused;
 • laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
 • menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused.

LAPSE TERVISLIKU SEISUNDI JÄLGIMINE, TERVISE EDENDAMINE, HAIGE LAPSE EEST HOOLITSEMINE

 • lapse tervist ohustavad tegurid;
 • lapse tervist edendavad tegurid;
 • lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
 • lapse esmaabi;
 • imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
 • puudega lapse hooldamise ning põetamise alused.

LAPSEHOIUTEENUSE OSUTAMINE

 • kutse-eetika;
 • kutsealaga seonduvad õigusaktid;
 • lapsehoid kui ettevõtlus.

HEV-LASTEGA TÖÖ

 • HEV-lastega töötamise alused;
 • HEV-laste toetamine;
 • HEV-laste eest hoolitsemise alused.

ARVUTI KASUTAMINE

 • põhiteadmised enamkasutatavatest programmidest (MS Office, veebilehitsejad) ja riistvarast;
 • veebikasutuse võimalused;
 • internetiturvalisus (käitumine internetis, ohud, probleemilahendus).

ESMAABIANDJA VÄLJAÕPE

 • lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • elustamise ABC;
 • esmaabivõtted ja –vahendid.

TOIDUHÜGIEENIKOOLITUS

 • Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja infektsioonid
 • Toiduainete füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Toiduainete säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Puhastamine ja desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje
 • Isiklik hügieen
 • Enesekontrolli põhimõtted
 • Toiduainete käitlemist käsitlevad õigusaktid
 • Toiduaineid käitleva töötaja kohustused ja vastutu toiduhügieeninõuete täitmise järgimise eest vastavalt tema tööülesannetele

Võimalik on valida ka eraldi teemad.

Sihtrühm:

Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad omandada vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalse arengutoetamiseks.

Õppe alustamise tingimused:
(alus: Sotsiaalhoolekande seadus, § 454) (Nõuded teenust osutavale isikule)

 • ta on emotsionaalselt stabiilne ja hea pingetaluvusega, vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostöövalmis ning lastest ja vanematest lugupidav;
 • tal peab olema keskharidus.

Koolituse kogumaht: 260 ak tundi (160 ak tundi auditoorset õppetööd, sh 16 ak tundi esmaabiandja väljaõpet ja 4 ak tundi toiduhügieenikoolitust, 80 ak tundi praktikat ja 20 ak tundi iseseisvat tööd)

Eterna Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.

Töötajaõpi sinine

REGISTREERIMINE JA LISAINFORMATSIOON: +372 5263 216 | See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Algus Lõpp Linn / Asukoht Kursuse nimi
27.05.24 31.10.24 Jõhvi Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistent
27.05.24 31.10.24 Tallinn Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistent
03.06.24 31.10.24 Jõhvi Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistent
03.06.24 31.10.24 Tallinn Lapsehoidja / Lasteaiaõpetaja assistent